ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၂၁ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ Sinotruk ကုမၸဏီတို႔အၾကား တိုက္ရိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္၀ိုက္စြာ ရွိေနသည့္ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ Sinotruk ၏ ပင္မ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူ MAN ကို

အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေတာင္းဆိုလိုက္ေၾကာင္း Justice for Myanmar က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။


MAN ၏ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈကုမၸဏီ Sinotruk Hong Kong ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔အၾကား တိုက္ရိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္စြာ

ရွိေနသည့္ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားအေပၚ ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ တစ္ရပ္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုသည့္

အိတ္ဖြင့္ေပးစာတစ္ေစာင္ကိုMANSEကုမၸဏီ၏အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္အန္ဒရာေတာ့စ္မန္းထံအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။


စစ္အာဏာသိမ္းမႈအားဆန႔္က်င္သည့္ ဆႏၵျပသူမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္သည့္ သတင္းသမားမ်ားအေပၚ

ဆက္လက္က်ဴးလြန္လ်က္ရွိသည့္ျမန္မာစစ္တပ္၏အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္မႈမ်ားႏွင့္သတ္ျဖတ္ၿဖိဳခြဲမႈမ်ားတြင္Sinotrukကုမၸဏီထုတ္‌ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား အသုံးျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။


“ျမန္မာနိုင္ငံေဈးကြက္ရွိ လုပ္ငန္းအားလုံးကို လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရပ္ဆိုင္းထားခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း” MAN ကုမၸဏီက Suddeutsche

Zeitung သတင္းဌာန၏ ေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားရာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ Sinotruk ယဥ္မ်ားအား ျမန္မာစစ္တပ္သို႔ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမၽွ ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္းကို လည္း MAN ကုမၸဏီက တရားဝင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားသည္။

MANကုမၸဏီအေနျဖင့္Sinotruk၏ျငင္းဆိုမႈမ်ားကိုအလြယ္တကူလက္ခံျခင္းကစိုးရိမ္စရာျဖစ္ၿပီးSinotrukအေနျဖင့္ျမန္မာစစ္တပ္သို႔တႀကိမ္မၽွေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းမရွိပါလၽွင္ျမန္မာစစ္တပ္ကSinotrukေမာ္ေတာ္ယာဥ္အုပ္စုႀကီးကိုမည္သို႔မ်ားပိုင္ဆိုင္ေနပါသနည္းဆိုေသာ ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ားရွိေနသည္ဟု JFM က ေထာက္ျပသည္။

MAN အေနျဖင့္ Sinotruk ကုမၸဏီအား မျဖစ္မေန စုံစမ္းစစ္ေဆးရမည္ျဖစ္ၿပီး ရာဇဝတ္ေကာင္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ မည္သည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမၽွ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published.