အေကာင္းဆံုး အေဖာ္..
အ႐ွင္ဥကၠၠ႒(မေနာေျမ)  ဖတ္ၾကည့္ပါေနာ္


ဘယ္ေလာက္ခ်စ္တဲ့သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ေလာက္ခင္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းပဲ ျဖစ္ျဖစ္..ဘယ္ေလာက္ရင္းႏီွးတဲ့ မိတ္ေဆြပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္နဲ႔ အၿမဲရိွမေနႏိုင္ပါဘူး


-ဘယ္ကိုပဲသြားသြားဘယ္ကိုပဲလာလာဘယ္ေတာ့ပဲျဖစ္ျဖစ္ဘာအလုပ္ပဲလုပ္လုပ္ကိုယ္နဲ႔အၿမဲရိွေနတာကေတာ့ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ပါပဲ ဒါေၾကာင့္ ကို

ယ္ကိုယ္တိုင္ကလြဲၿပီး ဘယ္သူ႕ကိုမွ..လိုအပ္တာထက္ ပိုၿပီး အားမကိုးမိပါေစနဲ႔  ကိုယ့္ရဲ႕အေကာင္းဆံုးအေဖာ္ဟာ  ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ပါပဲ .ေမတၱာမ်ားစြာျဖင့္


အ႐ွင္ဥကၠ႒(မေနာေျမ)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *