မွကွေကျဝယျခငြၾတၾယ ခိုငျမာမႈရွိပါ့မလားသိခငြၾသဴမြားအတွကေၾလ့လာရၿန အိမေၾဆာကႀဘိဳ႕မွဝေယျမယႀဆိဳရျင

ပုံစံ -၇/ပုံစ-၁၀၅ ကပႊီးပါပွီ။ မီးတိုငၾလျညးစိုကျပႇီးပါပွီ ။ အရႈပၾအရွျငးတာဝနၾယဴုပါတၾယ ။

အရႈပၾအရွျငးဖွစျခဲ့ရျင၂ဆပွနေႂလြာျပါ့မယႀလိဳ႕စာခြဳပၾထဲထျည့ခြဳပၾထားပါတၾယ။ဘာညာ …မကၾလဳံးတွေပေါ့ဗြာ

ကုမ်ပဏီ /ငွရွေငေၾကႇးရွငၾကလယၾကႇကၾတႇေကိုဧကနဲ႔ဝယျပသေတျမႇတျပႇီးအကွကၿရိဳကေျရာျငး

ကိုၾယ့ပိုကႀဆံဟာကွွပေျနးကနေျစ့မဟုတၾလေတော့ခံရပွီဆိုရငျနစျနာမၾယ။လႊပျစစျဌာနအနေနဲ႔ဓာတၿမီးတိုငၾဆႇဲနိုငၾတဲ့အကွာအေဝးလျညးရွိမယေျပးနိုငၾတဲ့လႊပျစစျပမာဏကလျညးရွိရငျမဴအရေပးမွာဘဲ။လူနခွေျင့ရွိတဲ့မွနေရောမွာေဆာကၾထားတဲ့အိမၾဟဳတျမဟုတျစျဉးစားမွာမဟုၾတ

သူ႔ဌာနနဲ႔သူသူ႔လုပၿပိဳငျခႇျင့နဲ႔သူေလ။အမႈထဲသူ႔ဆွဲထျည့လို႔မရ။ဒါကိုသေဘာေပါကၾထားရမၾယ။ပွီးေတာ့ယခငျမဴကလယျမႇေကိုအိမေၾဆာကႀလိဳ႕ရတယေျပႇာေရာျငးရျင

လိမေျရာျငးတယႀဆိဳပွီးတရားစွဲလို႔ရပမေၾယ့ပွငၾဆငျခႂကြဥပဒသေစၾအရလယျမႇေကိုလကျရႇိပိုငျရႇငၾအမညေျပါကၾကအိမေၾဆာကျနရေငၾလယၿပိဳငျဖႇစျနေပွီးလယျမလုပၾဘဲအိမေၾဆာကျနေတဲ့အတွကၾလကျရႇိအမညေျပါကၿပိဳငျရႇငႀကိဳလျညးအေရးယူရေတာ့မွာဖွစေၾကႇာျငးဥပဒသေစၾထဳတၾထားေတာ့ငါ့လကၾကလွတျပႇွၾတ

ပိုငျရႇငၾအမညေျပႇာျငးပါတခါတျညးစီစဉေျပးပါ့မယႀဆိဳပွီးတကၾသဳတၿရိဳကျဂႁငြးထျည့ပါလေရော။ကိုၾယ့အမညေျပႇာျငးပါစီစဉေျပးပွီးသားဆိုပွီးေကြးဇူးရွငျမထငျနဲ႔

ေနာကၾလဴရွျငးမူအရပိုငျရႇငၾသစျမဖွစျဖႇစၾအာငႀထိဳးထျည့တာဘဲ။ပုံစံ-၁၀၅ဆိုတာကမွေပုံဘဲမွအေသုံးပႈနေသူနေရာပွမွေပုံဥယႊာဉျခႇံမွေကိုအစိုးရဆီကငွါးရျမးအခွနေၾဆာငၿစိဳကႁပြိဳးစားသူအတွကၾလျညးပုံစံ-၁၀၅ထုတႀလိဳ႕ရတာဘဲ။ဘိုးဘွားပိုငျမႇသေမားလျညးပုံစံ-၁၀၅ထုတႀလိဳ႕ရတာဘဲ

ဂရံမွသေမားလျညးပုံစံ-၁၀၅ထုတႀလိဳ႕ရတာဘဲ။တပႀသိျမးမွလေျညးပုံစံ-၁၀၅ထုတႀလိဳ႕ရတာဘဲ။ခၾတေစကားနဲ႔ေပွာရရျငlocationေပါ့ဗြာ။ပုံစံ-ရကေတာ့သီးခွားရွျငးမနေတော့ပါဘူး။လယၾယာေမွ ဥယြာဉျခႇံမွအေပါအဝၿင ဆိုငျရာဆိုငျရာပုံစံတစျခဳဆိုပါေတာ့

လယျမႇအေတွကၾလျညးပုံစံရဥယြာဉျခႇံမွအေတွကၾလျညးပုံစံ-ရပါဘဲလူနေဘို႔မဟုၾတ။စိုကႁပြိဳးမွအေတွကျပါ။တခြိဳ႕မြားကြဥယြာဉျခႇံမွေကိုတနႀဘိဳးနျညးဘိလပျမႇေအုတၾတႇေနဲ႔ခွံဝျငးခတၾအကွကၿရိဳကျပႇီးအိမေၾဆာကျနေလို႔ရသေယာငျဂႇငၾကရိုကေၾသးသဗြ

ရွာနဲ႔ဆကျစပျနေတဲ့ဥယြာဉျခႇံမွေဆိုရငေၾတာ့အခွားနျညးသုံးခွျင့ေလႊာၾက။တိုးခြဲ႕ရွာမွအေဖွစေျပႇာျငးပွီးမွအိမေၾဆာကျနခွေျင့ရသဗလြယျမႇေပုံစံမြားကိုဗဟုသုတအဖွစေျဖာျပႇေပးလိုကျပါတၾယ

လယၾယာေမွ လုပၿပိဳငျခႇျင့ ပုံစံမြား

ပုံစံ(၁) လယၾယာေမွ လုပၿပိဳငျခႇျင့ ေလႊာကၾလႇွာ

ပုံစံ(၂) လယၾယာေမွ လုပၿပိဳငျခႇျင့ ေလႊာကၾထားခွျငးကို ကျန႔ကွကႀလိဳသူတို႔က ကျန႔ကွကၿနိဳငျရၿန ထုတၾဆျင့သျည့ ေကွာျငႇာစာ

ပုံစံ (၂-က) လယၾယာေမွ လုပၿပိဳငျခႇျင့ အမညေျပႇာျငးလဲေပးရၿန ေလႊာကၾထားခွျငးကို ကျန႔ကွကႀလိဳသူတို႔က ကျန႔ကွကၿနိဳငျရနၾထဳတၾဆျင့သျည့ ေကွာျငႇာစာ

ပုံစံ(၃) လယၾယာေမွ လုပၿပိဳငျခႇျင့ ေလႊာကၾလႇွာ မွတျပဳံတငျစာရျငး

ပုံစံ(၄) လယၾယာေမွ လုပၿပိဳငျခႇျင့ စစေၾဆးခႂကြ

ပုံစံ(၅) လယၾယာမွေလုပၿပိဳငျခႇျင့ ရရွိသူမြားမွတျပဳံတငျစာရျငး

ပုံစံ(၆) လယၾယာေမွ လုပၿပိဳငျခႇျင့ ရရွိရနေႂလႊာကၾထားခကြႀကိဳ ငွျငးပယၿခံရသူမြား မွတျပဳံတငျစာရျငး

ပုံစံ(၇) လယၾယာေမွ လုပၿပိဳငျခႇျင့ပႈ လကျမႇၾတ

ပုံစံ(၈) လယၾယာေမွ လုပၿပိဳငျခႇျင့ရလိုေကွာျငးေလႊာကၾလႇွာကို ငွျငးပယေၾသာ အေကွာျငးကွားစာ

ပုံစံ(၉) လယၾယာေမွ လုပႀကိဳငျခႇျင့ရရွိသူအမညေျပႇာျငးလဲေပးရၿန ေလႊာကၾလႇွာ

ပုံစံ(၁၀) မွလွေၾတ၊ မွလေပျနႇျင့ မွေရိုျငးမြားကို လယၾယာမွအေဖွၿစ ေပွာျငးလဲေပးရနေႂလႊာကၾလႇွာ

ပုံစံ(၁၁) ရပၾကႇၾက/ေကြးရွာအုပျစဳအလိုၾက လယၾယာေမွ လုပၿပိဳငျခႇျင့ မွတျပဳံစာရျငး

ပုံစံ(၁၂) နစျနာေကွးႏွျင့ ေလြာေၾကႇးေပးေဆာငျရၿန တွကျခကြျမႇု

ပုံစံ(၁၃) အခွားသီးႏွံေပွာျငးလဲ စိုကႁပြိဳးခွျငးအတွၾက ခွျင့ပႈမိျန႔

ပုံစံ(၁၄) လယၾယာေမွ အခွားနျညးအသုံးပႈခွျင့ေလႊာကၾလႇွာ(နယျမႇာရခငြျရမၾယ။ရနၾကဳနႀတိဳျငးမွာလုံးဝခွျင့မပႈရနၾကဳနႀတိဳျငးမွာအခွားနျညးသုံးခွျင့ကရွာထဲေရာကျနေတဲ့။ရွာနဲ႔ဆကျစပျနေတဲ့ဥယြာဉျခႇံမွတွေကေိုအိမေၾဆာကျနေဘို႔တိုးခြဲ႕ရွာမွေလႊောကျရငျခႇျင့ပႈတၾယ

လယျမႇကေတော့ေဆာရီး

ပုံစံ(၁၅) လယၾယာမွမွေတစျပါး အခွားနျညးဖွျင့ အသုံးပႈရနျခႇျင့ပႈမိျန႔။ ဥယြာဉျခႇံမွတွေကေိုတိုးခြဲ႕ရွာမွေလႊောကျပႇီးအိမေၾဆာကျနမေယႀဆိဳဒီပုံစံသုံးပွီးခွျင့ပႈတၾယ။ဒါကလျညးရွာနဲ႔ဆကျစပျနမွေနောျ။ သီးခွားကွီးဖွစျနရေငႀတိဳးခြဲ႕ရွာမွေလႊောကျမရဘူး

ပုံစံ ၁၆ လယၾယာမွေအား အခွားနျညးဖွျင့အသုံးခရြနျခႇျင့ပႈပွီး ကိစ်စရပၾအေပါျ စိစစေၾတႇ့ရွိခကြၾအခွအေနေ

ပုံစံ(၁၇) ရပၾကႇၾက/ေကြးရွာအုပျစဳအလိုၾက မွေႏုကႊျနးေမွ လုပၿပိဳငျခႇျင့မွတျပဳံစာရျငး။ လယၾသမားအခႁငြးလယေျရာျငးေတာ့လယျဝယၾသဴကပုံစံ-၉နဲ႔ပိုငျရႇငၾအမညေျပႇာျငးတဲ့လုပၿရိဳးလုပျစဉၾအရလုပၾတာကိုေရာကွိတျပႇီးအမညေျပႇာျငးပါတခါ တျညးေလႊာကႀလိဳ႕ရပါတယႀဆိဳပွီး ဖိျန႔ေသးသဗြ

ဥပဒပေညာရွငၾအကွံပႈတဲ့အိမေၾဆာကႀဘိဳ႕ဝယၾသျင့တဲ့မွကေတော့

ဘိုးဘွားပိုငေျမႇ

ဂရံေမွ

ပါမစေျမႇ

ရွာေမွ

ရွာ / ရပၾကႇကၾအတွျငးရွိ ဥယြာဉျခႇံေမွ

ဘာမွဖွေစျဖႇစၾအေထာကၾအထားမရွိလေနဲ႔ေလႊာကေျပႇာနရေငျမယုံပါနဲ႔

Crd:မူရျငးေရးသားသူအား crdေပးပါသျည

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *