ျမန္မာ့အေရးကူညီရန္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲသည့္ NDAA ကို သမၼတဘိုင္ဒန္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီ

ေႏြဦးေဝ/People’s Spring

PDF နဲ႔တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ေတြကို လက္နက္မဟုတ္တဲ့ အကူအညီေတြေပးမယ့္ အေမရိကန္ အစိုးရဲ႕ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္အက္ဥပေဒ(NDAA) ကို သမၼတ ဘိုင္ဒင္က မေန႔က ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္မွာ လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ပါၿပီ။

အဲဒီဥပေဒကို အထက္လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ေအာက္လႊတ္ေတာ္လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္က အတည္ျပဳၿပီး ရက္သတၱပတ္ ၂ ပတ္ေက်ာ္အၾကာမွာ သမၼတ က ဥပေဒအျဖစ္ထုတ္ျပန္ႏိုင္ဖို႔လက္မွတ္ထိုးလိုက္တာပါ။

NDAA ဥပေဒ ထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ PDF ၊တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ဒီမိုကေရစီအေရးလႈပ္ရွားတဲ့အဖြဲ႕ေတြကို လက္နက္မဟုတ္တဲ့ နည္းပညာအကူအညီေတြ ေပးမယ္ ပါရွိပါတယ္။

ျမန္မာစစ္အုပ္စုကို ပိုမိုဖိအားေပးရန္၊ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးကို ပံ့ပိုးရန္ အခ်က္မ်ား သီးသန႔္ေရးဆြဲထားေသာ Burma Act ပါရွိသည့္ အေမရိကန္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးအက္ဥပေဒ (NDAA)ကို သမၼတဂ်ိဳးဘိုင္ဒန္က ယမန္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ၿပီဟု အိမ္ျဖဴေတာ္က ေၾကညာသည္။

“ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ ေပ်ာ္႐ႊင္ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ခရစၥမတ္လက္ေဆာင္ပါ”ဟု ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူ ေဒါက္တာမီမီဝင္းဘတ္က ၎၏ လူမႈကြန္ရက္တြင္ ေရးသားသည္။

အေမရိကန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ စတင္အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ရက္ပိုင္းအၾကာတြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္၏ ဆက္လက္အတည္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ့ေသာ NDAA ကို သမၼတ ဂ်ိဳးဘိုင္ဒန္က ယခု လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္သျဖင့္ ယင္းဥပေဒမွာ စတင္အသက္ဝင္လာၿပီျဖစ္သည္။

NDAA ဥပေဒသည္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ အေရးပါၿပီး ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈအတြက္ စစ္ေကာင္စီကို ဆန႔္က်င္ေနေသာ NUG၊ NUCC၊ CRPH၊ CDM ႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံး၏ ႐ုန္းကန္မႈအတြက္ အေမရိကန္၏ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး မူဝါဒကို ထည့္သြင္းပါရွိသည္။

NDAA သည္ စစ္ေကာင္စီ၊ ခ႐ိုနီမ်ားႏွင့္ စြမ္းအင္က႑၊ ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈတိုးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အာဏာေပးထားသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာျပည္၏ လူမ်ိဳးစုလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕(PDF)မ်ား၊ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ၾကားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ေရး၊

အမိန႔္ေပးထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ပိုမိုအားေကာင္းခိုင္မာလာေစရန္ နည္းပညာႏွင့္ လက္နက္မဟုတ္ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးရန္ အခ်က္လည္း ထည့္သြင္းထားသည္။

ျမန္မာ့အေရးကူညီရန္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲသည့္ NDAA ကို သမၼတဘိုင္ဒန္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီ

ေႏြဦးေဝ/People’s Spring

PDF နဲ႔တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ေတြကို လက္နက္မဟုတ္တဲ့ အကူအညီေတြေပးမယ့္ အေမရိကန္ အစိုးရဲ႕ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္အက္ဥပေဒ(NDAA) ကို သမၼတ ဘိုင္ဒင္က မေန႔က ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္မွာ လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ပါၿပီ။

အဲဒီဥပေဒကို အထက္လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ေအာက္လႊတ္ေတာ္လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္က အတည္ျပဳၿပီး ရက္သတၱပတ္ ၂ ပတ္ေက်ာ္အၾကာမွာ သမၼတ က ဥပေဒအျဖစ္ထုတ္ျပန္ႏိုင္ဖို႔လက္မွတ္ထိုးလိုက္တာပါ။

NDAA ဥပေဒ ထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ PDF ၊တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ဒီမိုကေရစီအေရးလႈပ္ရွားတဲ့အဖြဲ႕ေတြကို လက္နက္မဟုတ္တဲ့ နည္းပညာအကူအညီေတြ ေပးမယ္ ပါရွိပါတယ္။

ျမန္မာစစ္အုပ္စုကို ပိုမိုဖိအားေပးရန္၊ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးကို ပံ့ပိုးရန္ အခ်က္မ်ား သီးသန႔္ေရးဆြဲထားေသာ Burma Act ပါရွိသည့္ အေမရိကန္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးအက္ဥပေဒ (NDAA)ကို သမၼတဂ်ိဳးဘိုင္ဒန္က ယမန္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ၿပီဟု အိမ္ျဖဴေတာ္က ေၾကညာသည္။

“ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ ေပ်ာ္႐ႊင္ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ခရစၥမတ္လက္ေဆာင္ပါ”ဟု ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူ ေဒါက္တာမီမီဝင္းဘတ္က ၎၏ လူမႈကြန္ရက္တြင္ ေရးသားသည္။

အေမရိကန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ စတင္အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ရက္ပိုင္းအၾကာတြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္၏ ဆက္လက္အတည္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ့ေသာ NDAA ကို သမၼတ ဂ်ိဳးဘိုင္ဒန္က ယခု လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္သျဖင့္ ယင္းဥပေဒမွာ စတင္အသက္ဝင္လာၿပီျဖစ္သည္။

NDAA ဥပေဒသည္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ အေရးပါၿပီး ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈအတြက္ စစ္ေကာင္စီကို ဆန႔္က်င္ေနေသာ NUG၊ NUCC၊ CRPH၊ CDM ႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံး၏ ႐ုန္းကန္မႈအတြက္ အေမရိကန္၏ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး မူဝါဒကို ထည့္သြင္းပါရွိသည္။

NDAA သည္ စစ္ေကာင္စီ၊ ခ႐ိုနီမ်ားႏွင့္ စြမ္းအင္က႑၊ ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈတိုးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အာဏာေပးထားသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာျပည္၏ လူမ်ိဳးစုလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕(PDF)မ်ား၊ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ၾကားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ေရး၊

အမိန႔္ေပးထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ပိုမိုအားေကာင္းခိုင္မာလာေစရန္ နည္းပညာႏွင့္ လက္နက္မဟုတ္ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးရန္ အခ်က္လည္း ထည့္သြင္းထားသည္။

===========

မြန်မာ့အရေးကူညီရန် ထည့်သွင်းရေးဆွဲသည့် NDAA ကို သမ္မတဘိုင်ဒန် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီ

နွေဦးဝေ/People’s Spring

PDF နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ တွေကို လက်နက်မဟုတ်တဲ့ အကူအညီတွေပေးမယ့် အမေရိကန် အစိုးရဲ့ အမျိုးသားကာကွယ်ရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်အက်ဥပဒေ(NDAA) ကို သမ္မတ ဘိုင်ဒင်က မနေ့က ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရက်မှာ လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါပြီ။

အဲဒီဥပဒေကို အထက်လွှတ်တော်နဲ့ အောက်လွှတ်တော်လွှတ်တော် ၂ ရပ်က အတည်ပြုပြီး ရက်သတ္တပတ် ၂ ပတ်ကျော်အကြာမှာ သမ္မတ က ဥပဒေအဖြစ်ထုတ်ပြန်နိုင်ဖို့လက်မှတ်ထိုးလိုက်တာပါ။

NDAA ဥပဒေ ထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ PDF ၊တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့တွေကို လက်နက်မဟုတ်တဲ့ နည်းပညာအကူအညီတွေ ပေးမယ် ပါရှိပါတယ်။

မြန်မာစစ်အုပ်စုကို ပိုမိုဖိအားပေးရန်၊ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးကို ပံ့ပိုးရန် အချက်များ သီးသန့်ရေးဆွဲထားသော Burma Act ပါရှိသည့် အမေရိကန် အမျိုးသားကာကွယ်ရေးအက်ဥပဒေ (NDAA)ကို သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်က ယမန်နေ့တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပြီဟု အိမ်ဖြူတော်က ကြေညာသည်။

“မြန်မာပြည်သူများအတွက် ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်ပါ”ဟု မြန်မာ့အရေးလေ့လာသူ ဒေါက်တာမီမီဝင်းဘတ်က ၎င်း၏ လူမှုကွန်ရက်တွင် ရေးသားသည်။

အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်တွင် စတင်အတည်ပြုခဲ့ပြီး ရက်ပိုင်းအကြာတွင် အထက်လွှတ်တော်၏ ဆက်လက်အတည်ပြုချက်ရရှိခဲ့သော NDAA ကို သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန်က ယခု လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်သဖြင့် ယင်းဥပဒေမှာ စတင်အသက်ဝင်လာပြီဖြစ်သည်။

NDAA ဥပဒေသည် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် အရေးပါပြီး ဒီမိုကရေစီရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် တရားမျှတမှုအတွက် စစ်ကောင်စီကို ဆန့်ကျင်နေသော NUG၊ NUCC၊ CRPH၊ CDM နှင့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများအားလုံး၏ ရုန်းကန်မှုအတွက် အမေရိကန်၏ ကူညီထောက်ပံ့ရေး မူဝါဒကို ထည့်သွင်းပါရှိသည်။

NDAA သည် စစ်ကောင်စီ၊ ခရိုနီများနှင့် စွမ်းအင်ကဏ္ဍ၊ ယင်းနှင့်ဆက်စပ်သော စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းများအပေါ် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတိုးချဲ့ပြုလုပ်နိုင်မည့် အခွင့်အာဏာပေးထားသည်။

ထို့အပြင် မြန်မာပြည်၏ လူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့(PDF)များ၊ ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားသည့်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ကြားတွင်သော်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းများတွင်သော်လည်းကောင်း ဆက်သွယ်ရေး၊

အမိန့်ပေးထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပိုမိုအားကောင်းခိုင်မာလာစေရန် နည်းပညာနှင့် လက်နက်မဟုတ်သော အထောက်အပံ့များပေးရန် အချက်လည်း ထည့်သွင်းထားသည်။

မြန်မာ့အရေးကူညီရန် ထည့်သွင်းရေးဆွဲသည့် NDAA ကို သမ္မတဘိုင်ဒန် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီ

နွေဦးဝေ/People’s Spring

PDF နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ တွေကို လက်နက်မဟုတ်တဲ့ အကူအညီတွေပေးမယ့် အမေရိကန် အစိုးရဲ့ အမျိုးသားကာကွယ်ရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်အက်ဥပဒေ(NDAA) ကို သမ္မတ ဘိုင်ဒင်က မနေ့က ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရက်မှာ လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါပြီ။

အဲဒီဥပဒေကို အထက်လွှတ်တော်နဲ့ အောက်လွှတ်တော်လွှတ်တော် ၂ ရပ်က အတည်ပြုပြီး ရက်သတ္တပတ် ၂ ပတ်ကျော်အကြာမှာ သမ္မတ က ဥပဒေအဖြစ်ထုတ်ပြန်နိုင်ဖို့လက်မှတ်ထိုးလိုက်တာပါ။

NDAA ဥပဒေ ထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ PDF ၊တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့တွေကို လက်နက်မဟုတ်တဲ့ နည်းပညာအကူအညီတွေ ပေးမယ် ပါရှိပါတယ်။

မြန်မာစစ်အုပ်စုကို ပိုမိုဖိအားပေးရန်၊ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးကို ပံ့ပိုးရန် အချက်များ သီးသန့်ရေးဆွဲထားသော Burma Act ပါရှိသည့် အမေရိကန် အမျိုးသားကာကွယ်ရေးအက်ဥပဒေ (NDAA)ကို သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်က ယမန်နေ့တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပြီဟု အိမ်ဖြူတော်က ကြေညာသည်။

“မြန်မာပြည်သူများအတွက် ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်ပါ”ဟု မြန်မာ့အရေးလေ့လာသူ ဒေါက်တာမီမီဝင်းဘတ်က ၎င်း၏ လူမှုကွန်ရက်တွင် ရေးသားသည်။

အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်တွင် စတင်အတည်ပြုခဲ့ပြီး ရက်ပိုင်းအကြာတွင် အထက်လွှတ်တော်၏ ဆက်လက်အတည်ပြုချက်ရရှိခဲ့သော NDAA ကို သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန်က ယခု လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်သဖြင့် ယင်းဥပဒေမှာ စတင်အသက်ဝင်လာပြီဖြစ်သည်။

NDAA ဥပဒေသည် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် အရေးပါပြီး ဒီမိုကရေစီရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် တရားမျှတမှုအတွက် စစ်ကောင်စီကို ဆန့်ကျင်နေသော NUG၊ NUCC၊ CRPH၊ CDM နှင့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများအားလုံး၏ ရုန်းကန်မှုအတွက် အမေရိကန်၏ ကူညီထောက်ပံ့ရေး မူဝါဒကို ထည့်သွင်းပါရှိသည်။

NDAA သည် စစ်ကောင်စီ၊ ခရိုနီများနှင့် စွမ်းအင်ကဏ္ဍ၊ ယင်းနှင့်ဆက်စပ်သော စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းများအပေါ် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတိုးချဲ့ပြုလုပ်နိုင်မည့် အခွင့်အာဏာပေးထားသည်။

ထို့အပြင် မြန်မာပြည်၏ လူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့(PDF)များ၊ ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားသည့်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ကြားတွင်သော်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းများတွင်သော်လည်းကောင်း ဆက်သွယ်ရေး၊

အမိန့်ပေးထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပိုမိုအားကောင်းခိုင်မာလာစေရန် နည်းပညာနှင့် လက်နက်မဟုတ်သော အထောက်အပံ့များပေးရန် အချက်လည်း ထည့်သွင်းထားသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *