၂၀၂၂ႏိုဝငာၻလ ၂၆ရက္ေန႔ ၂၇ရက္ေန႔မ္ားၾတင္ ေတာင္ငဴခ႐ိုင္ သံေတာင္ႀကီး ႀလိိုင္ေကာၡ႐ိုင္ လင္းေခးခ႐ိုင္ ေကလာခ႐ိုင္ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္ ႀလိဳငႅငၡ႐ိုင္ က္ိဳင္းတုံခ႐ိုင္ တာခ္ီလိတၡ႐ိုင္ ေဒေသၾတမြာ မိုးမ္ားျစာျရာၾသႏ္းႏိုငၸါတယ္

မင္းျဂတ္သီးေလးရဲ႕ အစၪ္အလာမပ္က္ ရက္ႀကိဳခႏ္႔မြႏ္းခ္က္ေလး်ဖစၸါတယ္ ရကၷီးခႏ္႔မြႏ္းခ္ကၼ္ားကိုလၫ္း အခ္ိႏၷြင့္ေတ်ပးညီတင္ေပးေနမြာ်ဖစၸါတယ္ ISSUED TIME 21/11/2022

ကဒပၸန တံတား သုံးျခ ခရမ္း မိုး 🌧🌧🌧🌧🌧🌧 ISSUED TIME 21/11/2022

၂၀၂၂ႏိုဝငာၻလ ၂၃ရက္ ၂၄ရက္ ၂၅ရက္ေန႔မ္ားၾတင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ စျမတၥာျခႏ္(မဟာခ္ိဳငၷြင့္ ဘႏ္ေကာကၡ႐ိုင္ေဒေသၾတမြာ မိုးမ္ားျစာျရာၾသႏ္းကာ ေရလႊမ္းနစ္်မဳတၼႈ ေရႀကီး်ခင္းမ္ား်ဖစ္ေပၚႏိုင္သ်ဖင့္

အဆိုပါေဒေသၾတကိုေရာက္႐ြိေနတဲ့ ်မႏၼာမ္ား ထိုင္းလူမ္ိဳးမ္ား အႏၲရာယ္ႀကိဳတင္သိ႐ြိၿပီး ေဘးကင္းလုံ်ခဳံရာေနရာေဒေသၾတမြာေနထိုင္ၾကပါရႏ္အႀကံ်ပဳလိုကၸါတယ္ ISSUED TIME 21/11/2022

မိုးေၾတျရာဦးမယ္အညာေၿမ ၂၀၂၂ႏိုဝငာၻလ ၂၆ရက္ ၂၇ရက္ ၂၈ရက္ေန႔ေၾတမြာ

်ပၫၡ႐ိုင္ သရကၡ႐ိုင္ ေအာငႅံခ႐ိုင္ ေမၾကးခ႐ိုင္ မင္းဘူးခ႐ိုင္ ပခုကၠဴခ႐ိုင္ ်မင္းၿခံခ႐ိုင္ ေညာင္ဦးခ႐ိုင္ မိတၳီလာခ႐ိုင္ေက္ာကၦၫၡ႐ိုင္ မေႏၲလးခ႐ိုင္ ်ပင္ဦးၾလငၡ႐ိုင္ေက္ာကၼဲခ႐ိုင္

ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္ေဒေသၾတမြာနတ္ေတာၼိဳးေၾတျရာႏိုငၸါတယ္ ရက္ႀကိဳတငၡႏ္႔မြႏ္းခ္က္်ဖစ္ၿပီး ရကၷီးခႏ္႔မြႏ္းခ္ကၼ္ားကိုလၫ္း အခ္ိႏၷြင့္ေတ်ပးညီခႏ္႔မြႏ္းေပးၾသားမြာ်ဖစၸါတယ္

မိုးႀကီးေရလၽြံသတိ ၂၀၂၂ႏိုဝငာၻလ ၂၅ရက္ေန႔မြ ၂၇ရက္ေန႔အထိ ကပၸလိပငႅယ္်ပင္ေ်မာကၸိဳင္း ဧရာဝတီကမ္း႐ိုးတႏ္း ရႏၠဳႏ္်မစ္ဝႏြင့္ မုတၱမပငႅယ္ေၾက႕ေၾတမြာ low pressure cell မ္ားအားအၾလႏ္ေကာင္းႏိုင္ၿပီး ရာသီဥတုဆိုးျရား်ပင္းထႏၷိဳငၸါတယ္ အဆိုပါရက္ေၾတမြာ

ျမႏ္်ပၫၼယ္ ကရင္်ပၫၷယ္ ရႏၠဳႏၲိဳင္း ဧရာဝတီတိုင္း ပဲခူးတိုင္းေဒေသၾတမြာ မိုးႀကီးေရလၽြံ ေရၾလမ္းနစ္်မဳတၼႈမ္ား်ဖစ္ေပၚလာမြာ်ဖစ္သ်ဖင့္ ရိတ္သိမ္းခ္ိႏ္ၾေကရာက္ေနတဲ့ စိုကၸ္ိဳးေရးသမားေတာင္သဴလယ္သမားမ္ား

ေဆာင္းရာသီေကာကၸဲသီႏြံစိုကၸ္ိဳးၾကမၫ့္သူမ္ားအထူးသတိ်ပဳေဆာင္ျရကၷိဳင္ေစရႏ္အၾတက္ ရက္ႀကိဳတငၡႏ္႔မြႏ္းေပးလိုကၸါတယ္ ရကၷီးခႏ္႔မြႏ္႔မြႏ္းခ္ကၼ္ားလၫ္း အခ္ိႏၷြင့္ေတ်ပးညီခႏ္႔မြႏ္းေပးၾသားပါမယ္

၂၀၂၂ႏိုဝငာၻလ ၂၅ရက္ေန႔ ၂၆ရက္ေန႔မ္ားၾတင္ ျမႏ္်ပၫၷယ္ ကရင္်ပၫၷယ္ရႏၠဳႏၲိဳင္း ဧရာဝတီတိုင္း ပဲခူးတိုင္းေတာငၸိဳင္းေဒေသၾတမြာမိုးႀကီးေရလၽြံႏိုငၸါတယ္ ေဆာင္းရာသီပဲစိုက္ေတာင္သဴမ္ားအထူးသတိထားၾကပါ

၂၀၂၂နိုဝင္ဘာလ ၂၆ရက္ေန႔ ၂၇ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ေတာင္ငူခရိုင္ သံေတာင္ႀကီး လြိိုင္ေကာ္ခရိုင္ လင္းေခးခရိုင္ ကေလာခရိုင္ေတာင္ႀကီးခရိုင္ လြိဳင္လင္ခရိုင္ က်ိဳင္းတုံခရိုင္ တာခ်ီလိတ္ခရိုင္ ေဒသေတြမွာ မိုးမ်ားစြာရြာသြန္းနိုင္ပါတယ္

မင္းဂြတ္သီးေလးရဲ့ အစဥ္အလာမပ်က္ ရက္ႀကိဳခန္႔မွန္းခ်က္ေလးျဖစ္ပါတယ္ ရက္နီးခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကိုလည္း အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီတင္ေပးေနမွာျဖစ္ပါတယ္ ISSUED TIME 21/11/2022

ကဒပၸန တံတား သုံးခြ ခရမ္း မိုး 🌧🌧🌧🌧🌧🌧 ISSUED TIME 21/11/2022

၂၀၂၂နိုဝင္ဘာလ ၂၃ရက္ ၂၄ရက္ ၂၅ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ထိုင္းနိုင္ငံ စမြတ္စာခြန္(မဟာခ်ိဳင္ႏွင့္ ဘန္ေကာက္ခရိုင္ေဒသေတြမွာ မိုးမ်ားစြာရြာသြန္းကာ ေရလႊမ္းနစ္ျမဳတ္မႈ ေရႀကီးျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚနိုင္သျဖင့္

အဆိုပါေဒသေတြကိုေရာက္ရွိေနတဲ့ ျမန္မာမ်ား ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ား အႏၲရာယ္ႀကိဳတင္သိရွိၿပီး ေဘးကင္းလုံျခဳံရာေနရာေဒသေတြမွာေနထိုင္ၾကပါရန္အႀကံျပဳလိုက္ပါတယ္ ISSUED TIME 21/11/2022

မိုးေတြရြာဦးမယ္အညာေၿမ ၂၀၂၂နိုဝင္ဘာလ ၂၆ရက္ ၂၇ရက္ ၂၈ရက္ေန႔ေတြမွာ

ျပည္ခရိုင္ သရက္ခရိုင္ ေအာင္လံခရိုင္ မေကြးခရိုင္ မင္းဘူးခရိုင္ ပခုကၠဴခရိုင္ ျမင္းၿခံခရိုင္ ေညာင္ဦးခရိုင္ မိတၳီလာခရိုင္ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္ မႏၲေလးခရိုင္ ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္ေက်ာက္မဲခရိုင္

ေတာင္ႀကီးခရိုင္ေဒသေတြမွာနတ္ေတာ္မိုးေတြရြာနိုင္ပါတယ္ ရက္ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းခ်က္ျဖစ္ၿပီး ရက္နီးခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကိုလည္း အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီခန္႔မွန္းေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္

မိုးႀကီးေရလၽွံသတိ ၂၀၂၂နိုဝင္ဘာလ ၂၅ရက္ေန႔မွ ၂၇ရက္ေန႔အထိ ကပၸလိပင္လယ္ျပင္ေျမာက္ပိုင္း ဧရာဝတီကမ္းရိုးတန္း ရန္ကုန္ျမစ္ဝႏွင့္ မုတၱမပင္လယ္ေကြ႕ေတြမွာ low pressure cell မ်ားအားအလြန္ေကာင္းနိုင္ၿပီး ရာသီဥတုဆိုးရြားျပင္းထန္နိုင္ပါတယ္ အဆိုပါရက္ေတြမွာ

မြန္ျပည္မယ္ ကရင္ျပည္နယ္ ရန္ကုန္တိုင္း ဧရာဝတီတိုင္း ပဲခူးတိုင္းေဒသေတြမွာ မိုးႀကီးေရလၽွံ ေရလြမ္းနစ္ျမဳတ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာမွာျဖစ္သျဖင့္ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ၾကေရာက္ေနတဲ့ စိုက္ပ်ိဳးေရးသမားေတာင္သူလယ္သမားမ်ား

ေဆာင္းရာသီေကာက္ပဲသီႏွံစိုက္ပ်ိဳးၾကမည့္သူမ်ားအထူးသတိျပဳေဆာင္ရြက္နိုင္ေစရန္အတြက္ ရက္ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းေပးလိုက္ပါတယ္ ရက္နီးခန္႔မွန္႔မွန္းခ်က္မ်ားလည္း အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီခန္႔မွန္းေပးသြားပါမယ္

၂၀၂၂နိုဝင္ဘာလ ၂၅ရက္ေန႔ ၂၆ရက္ေန႔မ်ားတြင္ မြန္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္နယ္ရန္ကုန္တိုင္း ဧရာဝတီတိုင္း ပဲခူးတိုင္းေတာင္ပိုင္းေဒသေတြမွာမိုးႀကီးေရလၽွံနိုင္ပါတယ္ ေဆာင္းရာသီပဲစိုက္ေတာင္သူမ်ားအထူးသတိထားၾကပါ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *