အိမ္မက္ေပးဝင္ပူးၿပီး ေျပာသျဖင့္ ကန္ေတာ္ႀကီးထဲ ျပန္ရွာေတြ႕…

ေသဆုံးသူက အိမ္မက္ေပးဝင္ပူးၿပီး ေျပာသျဖင့္ ကန္ေတာ္ႀကီးထဲ အေလာင္းျပန္ရွာေတြ႕

AAMIJ

ႏိုဝင္ဘာ ၁၇

ေသဆုံးသူက ၎ႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦးကို အိမ္မက္ေပးဝင္ပူးၿပီးေျပာသျဖင့္ ကန္ေတာ္ႀကီးအတြင္း ႐ုပ္အေလာင္းကို ျပန္လည္ေတြ႕ရွိၿပီး၊

ဒီကေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ဆယ္ယူဖို႔ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက AAMIJ ကိုေျပာသည္

“ကန္ေတာ္ႀကီးဟိုတယ္ေနာက္ DB ေပၚတယ္၊ အသတ္ခံရပီးအေလာင္းကို ေရထဲလာျမႇဳတ္ထားတာ၊

အိမ္မက္ေပးဝင္ပူးပီးေျပာလို႔ ရွာေနတာမေတြ႕ အခုမနက္မွေပၚလာတာ”ဟု ၎ကေျပာသည္

ေသဆုံးသူႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေနာက္ဆက္တြဲ အခ်က္အလက္မ်ားကိုမူ

AAMIJ က စုံးစမ္းအတည္ျပဳေနဆဲျဖစ္ၿပီးဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ဓာတၸဳံ – CJ

Source – AAMIJ

အိမ္မက္ေပးဝင္ပူးၿပီး ေျပာသျဖင့္ ကန္ေတာ္ႀကီးထဲ ျပန္ရွာေတြ႕…

ေသဆုံးသူက အိမ္မက္ေပးဝင္ပူးၿပီး ေျပာသျဖင့္ ကန္ေတာ္ႀကီးထဲ အေလာင္းျပန္ရွာေတြ႕

AAMIJ

ႏိုဝင္ဘာ ၁၇

ေသဆုံးသူက ၎ႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦးကို အိမ္မက္ေပးဝင္ပူးၿပီးေျပာသျဖင့္ ကန္ေတာ္ႀကီးအတြင္း ႐ုပ္အေလာင္းကို ျပန္လည္ေတြ႕ရွိၿပီး၊

ဒီကေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ဆယ္ယူဖို႔ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက AAMIJ ကိုေျပာသည္

“ကန္ေတာ္ႀကီးဟိုတယ္ေနာက္ DB ေပၚတယ္၊ အသတ္ခံရပီးအေလာင္းကို ေရထဲလာျမႇဳတ္ထားတာ၊

အိမ္မက္ေပးဝင္ပူးပီးေျပာလို႔ ရွာေနတာမေတြ႕ အခုမနက္မွေပၚလာတာ”ဟု ၎ကေျပာသည္

ေသဆုံးသူႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေနာက္ဆက္တြဲ အခ်က္အလက္မ်ားကိုမူ

AAMIJ က စုံးစမ္းအတည္ျပဳေနဆဲျဖစ္ၿပီးဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ဓာတၸဳံ – CJ

Source – AAMIJ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *