အညာသားရဲ႕အထာကိုတစ္ခ်က္ရႈိး ….

ကိုယ္လုံးတီးနဲ႔ ေဘာလုံးေဘာင္းဘီ၊

ပုဆိုးကတိုတို၊ေမာင္းျပန္ေတြနဲ႔ ေဆ-ာ္ထည့္ေနတာ. …..

ယူနီေဖာင္းဝတ္မွရင္ခုန္သူေတလည္းၾကည့္ထား..

က်ည္ကာဆိုဘယ္ဆီေနမွန္းမသိ …….

ဖိနပၠ ႀကဳံသလို …

တခါတရံေတာင္ ေျခဗလာနဲ႔…….

ခ်စ္ကိုႀကီးတို႔အတြက္အားေပးစကားတစ္ခြန္းေလက္

အညာသားရဲ႕အထာကိုတစ္ခ်က္ရႈိး ….

ကိုယ္လုံးတီးနဲ႔ ေဘာလုံးေဘာင္းဘီ၊

ပုဆိုးကတိုတို၊ေမာင္းျပန္ေတြနဲ႔ ေဆ-ာ္ထည့္ေနတာ. …..

ယူနီေဖာင္းဝတ္မွရင္ခုန္သူေတလည္းၾကည့္ထား..

က်ည္ကာဆိုဘယ္ဆီေနမွန္းမသိ …….

ဖိနပ္က ႀကဳံသလို …

တခါတရံေတာင္ ေျခဗလာနဲ႔…….

ခ်စ္ကိုႀကီးတို႔အတြက္အားေပးစကားတစ္ခြန္းေလက္

အညာသားရဲ႕အထာကိုတစ္ခ်က္ရႈိး ….

ကိုယ္လုံးတီးနဲ႔ ေဘာလုံးေဘာင္းဘီ၊

ပုဆိုးကတိုတို၊ေမာင္းျပန္ေတြနဲ႔ ေဆ-ာ္ထည့္ေနတာ. …..

ယူနီေဖာင္းဝတ္မွရင္ခုန္သူေတလည္းၾကည့္ထား..

က်ည္ကာဆိုဘယ္ဆီေနမွန္းမသိ …….

ဖိနပၠ ႀကဳံသလို …

တခါတရံေတာင္ ေျခဗလာနဲ႔…….

ခ်စ္ကိုႀကီးတို႔အတြက္အားေပးစကားတစ္ခြန္းေလက္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *