ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ “ၿမိဳ႕ျပ…ေဗ်ာက္” ရဲ႕ ေကာ့ကရိတ္ အခ်ဳပ္ေဖာက္စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႉ

ယခု႐ုပ္သံဖိုင္မွာ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္”ၿမိဳ႕ျပေဗ်ာက္”ရဲ႕ေကာ့ကရိတ္ ၿမိဳ႕

အခ်ဳပ္ေဖာက္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႉမွာ ပါဝင္ခဲ့တဲ့

ဗ်ဴဟာမႉး ဗိုလ္အယ္ေဆးဝါး ဦးေဆာင္ေသာLion Battalion Commando – ဗ်ဴဟာစစ္ေၾကာင္း မွ

ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာျပင္ရွိရဲေဘာ္ ေစာဘုန္းေအာင္ မွ

ကိုယ္ေတြ႕ အေတြ႕အႀကဳံ မ်ား သတင္းေပးပို႔ခ်က္ေတြကိုလည္းနားဆင္ႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ………..။

ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာင္ၿမိဳ႕ျပေဗ်ာက္

lion_battalion_commando

ဗ်ဴဟာစစ္ေၾကာင္း

kawthoolei_army

ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ “ၿမိဳ႕ျပ…ေဗ်ာက္” ရဲ႕ ေကာ့ကရိတ္ အခ်ဳပ္ေဖာက္စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႉ

ယခု႐ုပ္သံဖိုင္မွာ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္”ၿမိဳ႕ျပေဗ်ာက္”ရဲ႕ေကာ့ကရိတ္ ၿမိဳ႕

အခ်ဳပ္ေဖာက္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႉမွာ ပါဝင္ခဲ့တဲ့

ဗ်ဴဟာမႉး ဗိုလ္အယ္ေဆးဝါး ဦးေဆာင္ေသာLion Battalion Commando – ဗ်ဴဟာစစ္ေၾကာင္း မွ

ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာျပင္ရွိရဲေဘာ္ ေစာဘုန္းေအာင္ မွ

ကိုယ္ေတြ႕ အေတြ႕အႀကဳံ မ်ား သတင္းေပးပို႔ခ်က္ေတြကိုလည္းနားဆင္ႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ………..။

ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာင္ၿမိဳ႕ျပေဗ်ာက္

lion_battalion_commando

ဗ်ဴဟာစစ္ေၾကာင္း

kawthoolei_army

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *