အြန္လိုင္းမွာ နာမည္ႀကီးေနတဲ့ ကေလးရဲ႕ သိုင္းျပကြက္။ ထင္ေတာင္မထားဘူး ေတာ္လိုက္တာ…

ဒီဗြီယိုေလးကေတာ့ အြန္လိုင္းမွာ လူၾကည့္မ်ားေနတဲ့ ဗြီယိုဖိုင္ေလးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္

တကယ့္ လူႀကီးေတြ တိုက္ခိုက္ေနတဲ့အတိုင္း သိုင္းျပကြက္ကိုျပသသြားတာ အရမ္းၾကည့္လို႔ေကာင္းပါတယ္

တကယ့္နာမည္ေက်ာ္ႀကီးေတြလိုေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့ဗ်ာ။ ကေလးေတြဆိုေတာ့ ဒီေလာက္အတိုင္းအတာထိ ျဖစ္ေျမာက္တာကို အင္မတန္ေလးစားပါတယ္

လူငယ္ေတြဟာ ကိုယ္ကာယက်န္းမာ ႀကံ့ခိုင္ဖို႔ အားကစားဘက္မွာလည္း ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ဖို႔လိုပါတယ္ဗ်ာ

ကာယ ဥာဏ ဘက္စံုေတာ္တဲ့ လူငယ္ေတြမ်ားလာေလ ႏိုင္ငံတိုးတက္လာေလပါ။crd

အြန္လိုင္းမွာ နာမည္ႀကီးေနတဲ့ ကေလးရဲ႕ သိုင္းျပကြက္။ ထင္ေတာင္မထားဘူး ေတာ္လိုက္တာ

ဒီဗြီယိုေလးကေတာ့ အြန္လိုင္းမွာ လူၾကည့္မ်ားေနတဲ့ ဗြီယိုဖိုင္ေလးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္

တကယ့္ လူႀကီးေတြ တိုက္ခိုက္ေနတဲ့အတိုင္း သိုင္းျပကြက္ကိုျပသသြားတာ အရမ္းၾကည့္လို႔ေကာင္းပါတယ္

တကယ့္နာမည္ေက်ာ္ႀကီးေတြလိုေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့ဗ်ာ။ ကေလးေတြဆိုေတာ့ ဒီေလာက္အတိုင္းအတာထိ ျဖစ္ေျမာက္တာကို အင္မတန္ေလးစားပါတယ္

လူငယ္ေတြဟာ ကိုယ္ကာယက်န္းမာ ႀကံ့ခိုင္ဖို႔ အားကစားဘက္မွာလည္း ထူးခြၽန္ထက္ျမက္ဖို႔လိုပါတယ္ဗ်ာ

ကာယ ဉာဏ ဘက္စုံေတာ္တဲ့ လူငယ္ေတြမ်ားလာေလ ႏိုင္ငံတိုးတက္လာေလပါ။crd

အြန္လိုင္းမွာ နာမည္ႀကီးေနတဲ့ ကေလးရဲ႕ သိုင္းျပကြက္။ ထင္ေတာင္မထားဘူး ေတာ္လိုက္တာ…

ဒီဗြီယိုေလးကေတာ့ အြန္လိုင္းမွာ လူၾကည့္မ်ားေနတဲ့ ဗြီယိုဖိုင္ေလးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

တကယ့္ လူႀကီးေတြ တိုက္ခိုက္ေနတဲ့အတိုင္း သိုင္းျပကြက္ကိုျပသသြားတာ အရမ္းၾကည့္လို႔ေကာင္းပါတယ္။..

တကယ့္နာမည္ေက်ာ္ႀကီးေတြလိုေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့ဗ်ာ။ ကေလးေတြဆိုေတာ့ ဒီေလာက္အတိုင္းအတာထိ ျဖစ္ေျမာက္တာကို အင္မတန္ေလးစားပါတယ္။

လူငယ္ေတြဟာ ကိုယ္ကာယက်န္းမာ ႀကံ့ခိုင္ဖို႔ အားကစားဘက္မွာလည္း ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ဖို႔လိုပါတယ္ဗ်ာ။….

ကာယ ဥာဏ ဘက္စံုေတာ္တဲ့ လူငယ္ေတြမ်ားလာေလ ႏိုင္ငံတိုးတက္လာေလပါ။crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.