သန္လ်င္၊သဘာဝတရားရိပ္သာမွာငဗစ္လူနာမ်ားကိုလက္ခံေပးသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။သဘာဝတရားရိပ္သာသန္လ်င္သို႔ငဗစ္ကုသမႈခံယူရန္လာေရာက္လိုသူမ်ားအေနနဲ႔


(၁) မလာခင္ ငဗစ္ဟုတ္၊ မဟုတ္ကို အရင္သိေအာင္လုပ္ပါ။ ရိပ္သာမွာ ငဗစ္ မစစ္ေပးနိုင္ေသးပါ။ ရိုးရိုးေနမေကာင္းတာကို ကိုဗစ္ထင္ၿပီး လာခဲ့ရင္ ဒီေရာက္မွ ငဗစ္ကူးၿပီး ပိုဆိုးနိုင္ပါသည္


၂။ ငဗစ္ေရာဂါဟု ေသခ်ာၿပီဆိုရင္ ကြန္းခိုရာေဆာင္သို႔ တိုက္ရိုက္လာၿပီး စာရင္းသြင္း ေနထိုင္နိုင္ပါသည္။ မည့္သည့္ အဖိုးအခမွ မေထာင္းခံပါ။ အိပ္ရာနဲ႔ တကိုယ္ေရ အသုံးအေဆာင္မ်ား တပါတည္း ယူလာခဲ့ပါ


၃။ ေအာင္စီဂ်င္ရဖို႔ တတ္နိုင္သမၽွ ႀကိဳးစားေပးေနပါသည္။ အျပင္က ေအာင္စီဂ်င္ လိုအပ္မႈေတြကိုလည္း ျဖည့္ေပးေနရပါသည္။ ဒါေၾကာင့္

လူနာအေနျဖင့္ ေအာင္စီဂ်င္လိုအပ္သည့္အခါ အဆင္သင့္ ရွိေနရင္ ေအာင္စီဂ်င္ ရနိုင္ပါသည္။ အဆင္သင့္မရွိသည့္ အခါမ်ားႏွင့္လည္း

ၾကဳံရနိုင္ပါသည္။ ေအာင္စီဂ်င္မျပတ္ေအာင္ေတာ့ ႀကိဳးစားေပးေနပါသည္။ တခ်ိဳ႕မွာလည္း ေအာင္စီဂ်င္ဗူးေတြ တပါတည္း ယူလာၾကပါသည္


၄။ ဆရာဝန္ႏွင့္ သူနာျပဳေဆး အဖြဲ႕မ်ား ရွိပါသည္။ လူနာထူးျခားမႈ ရွိပါက သူတို႔ကို အသိေပးလို႔ ရပါသည္။ ဒါက အျပင္ေနအိမ္မ်ားတြင္ ရရွိရန္ မလြယ္ေသာ အခြင့္အေရးပါ


၅။ ဆရာေတာ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေဆးဝါးအားကိုးၿပီး ကုသမႈသက္သက္ မဟုတ္ဘဲ၊ တရားအားကိုးၿပီးလည္း ကုသဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္

ေရာက္လာေသာ လူနာမ်ားသည္ ေဆးဝါးျဖင့္လည္း ကုသမႈခံယူရမွာ ျဖစ္သလို၊ တရားေဆးျဖင့္လည္း ကုသမႈ ခံရယူရမွာ ျဖစ္ပါသည္
Photo-CJ

Leave a Reply

Your email address will not be published.