ဉာဏ္မရွိသောမင်းအောင္လှိုင်နွင့် ထပ္တိုးစစ္မ်က်နွာ

နံနက္ခင်း မ်က္လုံးပြင့္လာသည်နွင့် ကိုယ့္နဖူးကိုယ် အရင္စမ်းကြည့္မိ။ပြီးတော့ ပါးစပ်ဝနား လက် ဖဝါးနွစ္ဖက္ကို စုအုပ္ကာ ကိုယ့္ခံတြင်းနံ့ကိုယ်နမ်းကြည့္မျိပန်သည်။သြားမတိုက်မ်က်နွာမသစေ်ရသးခင်ခပ်ျပင်းျပင်းခံတြင်းအပုပ္နံ့ရလိုက်သည္မွာ က်န္တောို့အတြက်မဂင်္လာတစ္ပါးျဖစ်သည် ခံတြင်းနံ့လောက်ျဖင့်သိပ္မေသခ်ာသေးဟုထင္ပါကလက္ဖဝါးထဲ အရက္ပ်ံထည့္ကာအနံ့ရ၊မရနမ်းကြည့်ရျပန်သည်။ထန်ျပင်းလွေသာငဗစ္တတိယလှိုင်းသည်က်နော်နေထိုင်ရာအညာမြို့လေးဆီသို့ပင်ရောက်ရွိပ်ံ့နွံ့ကာနေ့စဉ်အတက်ျပေနပြီဆိုတော့ထိတ်ရလန့်ရသည်။အားကိုးယုံကြည်ရသည့်ကိုယ့်အစိုးရကလည်းမရွိသျဖင့်ငဗစ္ကိုျပတ်ျပတ်သားသားကြောက်ရလန့်ရသည်။ပြီးခဲ့သည့်၂ရက္ကကိုယ့္မိတ်ဆြေတစ်ဦးလွမ်းဖုန်းဆက်သည်။အခုမွအနျံ့ပန်ရသျဖင့်ဝမ်းလည်းသာရင်းသတိလည်းပေးရင်းဖုန်းဆက်ျခင်းျဖစ်သည္တဲ့။သူဘယ္တုန်းကငဗစ်ျဖစ်သလဲဆိုသည္ကို က်နော် မသိလိုက်

အခုဆေးရုံကဆင်းရပြီလား။’ဟုမေးကြည့်တော့ ဆေးရုံမတက်၊ဖ်ားပြီးအနံ့မရခ်င် ျဖစ္ကတည်း က သားသမီးနွစ်ယောက္ကို သူ့မိဘအိမ်သို့ပို့ထားကာ ကိုယ္တစ္ခန်းသူတစ္ခန်းလင္မယားနွစ်ယောက္ခပ် လွမ်းလွမ်းနေ၍ ကိုယ့္ဘာသာကုသခဲ့သည္တဲ့ ဆေးရုံကိုလည်းအယုံအကြည္မရွိဘူးလေ။ဒါနဲ့ ဖေ့စ္ဘြတ္ခ်ပေါ်က အကြံဉာဏ်တောင်းပါဆိုတဲ့ဆ ရာဝန်တြေဆီ ဖုန်းဆက်ပြီး သူတို့ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းကုတယ် ၄-၅ရက်ကြာတော့ အနျံ့ပန်ရလာတယ် အခု လုံးဝဘာမွမျဖစ်တော့ပေမယ့် စိတ္မခ်လို့ ဘယ်သူနဲ့မွမေတြ့ဘူး။ကိုယ္ခံအားကောင်းအောင် သေခ်ာစား သောက်နေတယ်။’ဟုမိတ်ဆြေကျေပာျပသည်

ပြီးတော့မိတ်ဆြေဆက်ေျပာျပတာကသူလိုကိုယ့္ဘာသာအိမ္တြင်းကုတြေမနည်းသလိုဆေးရုံတကာကလက္မခံသျဖင့်ကိုယ့္ဘာသာအိမ်ျပန္ကုရသူလည်းမနည်းလွ ထို့ကြောင့်ပိုးကူးစက္ခံနေရမှုမွာစစ်ကောင္စီကြေညာသည့်အေရအတြက္ထက် မ်ားစြာပိုေနေလာက်ပြီတဲ့။ျဖစ်နိုင်ေျခရွိသည့် ကောက္ခ်က္မို့ မိတ်ေဆြျေပာသလို လူစည္ကားရာဈေးတို့ဘာတို့ မသြားတာအေကာင်းဆုံး။သို့သော်၊ယေန့ထိတိုင်က်နော်တို့မြို့နယ်အတြင်းရွိအျေခခံပညာကေ်ာင်းမ်ားမပိတ်သူနဲ့ဖုန်းေျပာပြီးမကြာမီ မန္တလေးမွ မိတ်ဆြေတစ်ဦး၏ဖုန်းဝင္လာသည်  ကြျန္မသူငယ္ခ်င်းအေမ အောက္စီဂ်င်ျပတ်တော့မွာမို့ အောက္စီဂ်င်အသဲအသန္လိုက်ရွာနေရတယ်

ခင္ဗ်ားမွာအခ်ိတ်အဆက်ရွိလား ဟုကောက်ရိုးတစ္မွ်င္ပမာလွမ်းဖုန်းဆက်အကူအညီတောင်းျခင်းျဖစ်သည်။ကိုယ့်အခ်ိတ်အဆက်ပရဟိတမ်ားကလည်းအဖမ်းခံနေရ၊ေျပးနေလွှားနေရျဖင့်အကုန္ကုန်ပြီမို့ဘာမွမတတ်နိုင်ကေလးမြို့တြင္ဆိုပြီးခဲ့သည့်ဇြန္လမွစ၍ငဗစ္တတိယလှိုင်းဒဏ္ကိုအျပင်းထန္ဆုံးခံခဲ့ရသည္မွာယေန့ထိတိုင်ျဖစ်သည် ဇြန္လကတည်းကငဗစ္ကူးစက္ခံရမှုနေ့စဥ္ဒီတက်နေသလိုသေဆုံးမှုနှုန်းမွာလည်းတရိပ်ရိပ်ယခုလတြင္လည်းဇူလိုင်၆ရက်နေ့အထိငဗစ်နွင့္တုပ်ကြေးရောဂါျဖင့်သေဆုံးသူ ၁၇၈ဦးရွိ နေပြီျဖစ်ကြောင်း ဧရာဝတီသတင်းကဆိုသည်

အသက္ကယ္စရာအောက္စီဂ်င္မရွိ သည့်အျဖစ္ဆိုးကြီးကို ကေလးမြို့သူ/သား တို့ အျပင်းထန္ဆုံးခံနေရ သည်။ဇြန္လတုန်းက အောက္စီဂ်င္လီတာ၄၀တစ်အိုးလွ်င်က်ပ္တစ်သိန်းေျခာက်သောင်း ယခုအခါက်ပ်နွစ်သိန်းခြဲ။ဆက္စပ္ပစ္စည်းမ်ားပါဝယ်ယူပါကစုစုပေါင်းသုံးသိန်းတစ်သောင်းခန့်။သို့သော်၊ရောင်းမည့္ဆိုင်မရွိသေလာက်ရွားအောက္စီဂ်င်ဝယ်ရှူရသည့်အျဖစ္ဆိုး မွာ ဒုတိယလှိုင်းကာလအထိတစ္ခါမွမကြားခဲ့ဖူး ကေလးမြို့တြင် လူ့အသက်နွင့် အောက္စီဂ်င္လိုအပ္ခ်က် တိုက်ရိုက်အခ်ိုးက်ခဲ့ သည္မွာ ဇြန္လမွ စတင္ခဲ့သ္လောည်း ယေန့ထိတိုင် အာဏာသိမ်း စစ်ကောင္စီက အောက္စီဂ်င္လိုအပ် ခ်က္ကိုမျဖည်းတင်း ပေးနိုင် ယခုမန္တလေးနွင့်ရန္ကုန္တို့တြင္လည်း အောက္စီဂ်င္လိုအပ္ခ်က်ျမင့္တက္လာ ပြီျဖစ်သ္လောည်း အစြမ်းအစမရွိ အေမွ်ာ်အျမင္မရွိသော စစ်ကောင္စီကြောင့် ျပည်သူတို့ ငုတ္တုတ်အ အေသခံရမည့္ကိန်း

ျမန္မာနိုင်ငံအောက္ဘက်ျခမ်း မြန်ျပည္နယ္ကိုကြည့္မလား။မ္လောမြိုင် သထုံနွင့်သျံဖူဇရပ် တို့၏ လတ္တေလာကိုဗစ္ကူးစက္မှုမွာ နေ့စ ဉ်အတက်ျပလို့ ဆေးရုံပေါ်တြင် ရောဂါအခံရွိသူနွင့်အျေခအေနဆိုး သူမ်ားကိုသာ လက္ခံကုသေပးပြီး က်န်သံသယရွိသူမ်ားအား ကိုဗစ်ရွိ၊မရွိ လက္ခံစစ်ဆေးပေးနိုင်ျခင်းပင္မရွိ တော့ဘဲ ကိုယ့်အိမ္ကိုယ်နေကိုယ့္ဘာသာကု ရေသာကြောင့် နေ့စ ဉ်အမွန္တကယ္ကူးစက္ခံရမှုမည္မွ်ရွိသ လဲဆိုသည္ကို မသိနိုင်တော့ပါဟု မြန်ဒေသခံမိတ်ဆြေတစ်ဦးကျေပာသည်

‘ဒီလောက္ဆိုးနေတာတောင် ကေ်ာင်းတြေက ဒီနေ့ ဇူလိုင်ရရက် ထိမပိတ္ဘူးလေ မိသားစုထဲမွာ ငဗစ်ျဖစ္တယ် ကေ်ာင်းတက်နေတဲ့သားသမီးတြေရွိတယ်။ဘယ်လောက်ကြောက္စရာကောင်းလဲ။မြန်ျပည် နယ္မွာဆို မ္လောမြိုင္တက္ကသိုလ္ကေန ငဗစ္စျဖစ်ပြီးတော့ ျပည္နယ္တစ္ခုလုံးကို ျပန့်သြားတာ။စစ်ကောင် စီကမထုတ်ျပန်ရဲလို့မထုတ်ျပန်ပေမယ့်မ္လောမြိုင်ျပည်သူတြေအကုန်သိတယ်။’ဟု၎င်းကဆက်ေျပာသည် ဇူလိုင်ရရက်နေ့ည MRTVသတင်းထဲတြင်တော့ မြန်ျပည္နယ်ရွိ မ္လောမြိုင်၊သထုံနွင့်သျံဖူဇရပ္တို့ ကို Stay at Homeမြို့နယ္မ်ားအျဖစ်သတ္မွတ်ကြောင်းကြေညာသည်

သို့သော် Stay at Home စည်းကမ်း ခ်က္မ်ားကို ျပည်သူလိုက္နာမှုရွိရန္မွာ ပညာပေးစည်းရုံးနိုင္မွ၊တင်းက်ပ္စြာကိုင္တြယ်နိုင္မွ။ ေျပာရလွ်င္ကိုဗစ္တတိယလှိုင်းသည် ယခုမွ စတင်အရွိန်ယူခါစ အျေခအေနျဖစ်သ္လောည်း လက် ရွိအ နေအထား မွာပင် မည်သို့မည္ပုံကိုင္တြယ်ရမည္မသိသော စစ်ကောင္စီ၏ဉာဏ်ရည္မျပည့်ျခင်းက ပေါ်လြင် နေခဲ့ ပြီ ျဖစ်သည်။ အကယ်၍ စစ်ကောင္စီ သာ ဉာဏ်ရည်ျပည့္ခဲ့လွ်င် ငဗစ္တတိယလှိုင်းသည်းထန်ေနေသာ အိန္ဒိ ယကိုကြည့္ကာ ကာကြယ်ရေးအစီအမံမ်ားကို အခိုင်အမာျပုလုပ္မည္မွာသေခ်ာသည်

စစ်ကောင္စီအတြက် အိန္ဒိယနွင့္ဘဂင်္လားဒေ့ရွ် နယ္စပ္တံခါးမ်ားကို လုံခြုံရေးအဆင့္တိုးျမှင့္ကာ ပိတ္လိုက်ျခင်းသည် ငြေကုန် ကြေးက်သိပ္မရွိသျဖင့် နိုင်နိုင္နင်းနင်းဆောင်ရကြ်နိုင်ရန် မခဲယ ဉ်းသ္လောည်း ယခုအခ်ိန္လြန္ခဲ့ပြီ။ ထို့ျပင် ဒုတိယလှိုင်းကာလအထိ အမ်ိုးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ့ခ်ုပ်အစိုးရ တည်ဆောက္ထားပြီးျဖစ် သည့္ကိုဗစ္ကာကြယ္ကုသေရးဆိုင်ရာ အျေခခံအေဆာက်အဦမ်ားက အခိုင်အမာရွိနွင့်ပြီးျဖစ်၍ ျပန္လည် မြမ်းမံရသည္မွာ ငြေကုန်ကြေးက်မမ်ားသလို ခက္ခက္ခဲခဲလည်းမရွိ။ သို့သော်၊ ယေန့ထိတိုင် ဟိုယောင်ယောင် ဒီယောင်ယောင်

crd-လင်းခေတ်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *