ေရွ႕တန္းကိုမလိုက္ရလို႔ကားေပၚခိုးလိုက္လာတဲ့ႏွစ္ေယာက္

ဘယ္ေလာက္ ေလးစားဖို႔ ေကာင္းလဲ

ေဘးကင္းစြာ နဲ႔ ျပန္လာေပးပါ

သူရဲေကာင္းေလးေတြ

ေရွ႕တန္းကိုမလိုက္ရလို႔ကားေပၚခိုးလိုက္လာတဲ့ႏွစ္ေယာက္

ဘယ္ေလာက္ ေလးစားဖို႔ ေကာင္းလဲ

ေဘးကင္းစြာ နဲ႔ ျပန္လာေပးပါ

သူရဲေကာင္းေလးေတြ

ေရွ႕တန္းကိုမလိုက္ရလို႔ကားေပၚခိုးလိုက္လာတဲ့ႏွစ္ေယာက္

ဘယ္ေလာက္ ေလးစားဖို႔ ေကာင္းလဲ

ေဘးကင္းစြာ နဲ႔ ျပန္လာေပးပါ

သူရဲေကာင္းေလးေတြ

ေရွ႕တန္းကိုမလိုက္ရလို႔ကားေပၚခိုးလိုက္လာတဲ့ႏွစ္ေယာက္

ဘယ္ေလာက္ ေလးစားဖို႔ ေကာင္းလဲ

ေဘးကင္းစြာ နဲ႔ ျပန္လာေပးပါ

သူရဲေကာင္းေလးေတြ

ေရွ႕တန္းကိုမလိုက္ရလို႔ကားေပၚခိုးလိုက္လာတဲ့ႏွစ္ေယာက္

ဘယ္ေလာက္ ေလးစားဖို႔ ေကာင္းလဲ

ေဘးကင္းစြာ နဲ႔ ျပန္လာေပးပါ

သူရဲေကာင္းေလးေတြ

ေရွ႕တန္းကိုမလိုက္ရလို႔ကားေပၚခိုးလိုက္လာတဲ့ႏွစ္ေယာက္

ဘယ္ေလာက္ ေလးစားဖို႔ ေကာင္းလဲ

ေဘးကင္းစြာ နဲ႔ ျပန္လာေပးပါ

သူရဲေကာင္းေလးေတြ

ေရွ႕တန္းကိုမလိုက္ရလို႔ကားေပၚခိုးလိုက္လာတဲ့ႏွစ္ေယာက္

ဘယ္ေလာက္ ေလးစားဖို႔ ေကာင္းလဲ

ေဘးကင္းစြာ နဲ႔ ျပန္လာေပးပါ

သူရဲေကာင္းေလးေတြ

ေရွ႕တန္းကိုမလိုက္ရလို႔ကားေပၚခိုးလိုက္လာတဲ့ႏွစ္ေယာက္

ဘယ္ေလာက္ ေလးစားဖို႔ ေကာင္းလဲ

ေဘးကင္းစြာ နဲ႔ ျပန္လာေပးပါ

သူရဲေကာင္းေလးေတြ

ေရွ႕တန္းကိုမလိုက္ရလို႔ကားေပၚခိုးလိုက္လာတဲ့ႏွစ္ေယာက္

ဘယ္ေလာက္ ေလးစားဖို႔ ေကာင္းလဲ

ေဘးကင္းစြာ နဲ႔ ျပန္လာေပးပါ

သူရဲေကာင္းေလးေတြ

ေရွ႕တန္းကိုမလိုက္ရလို႔ကားေပၚခိုးလိုက္လာတဲ့ႏွစ္ေယာက္

ဘယ္ေလာက္ ေလးစားဖို႔ ေကာင္းလဲ

ေဘးကင္းစြာ နဲ႔ ျပန္လာေပးပါ

သူရဲေကာင္းေလးေတြ

ေရွ႕တန္းကိုမလိုက္ရလို႔ကားေပၚခိုးလိုက္လာတဲ့ႏွစ္ေယာက္

ဘယ္ေလာက္ ေလးစားဖို႔ ေကာင္းလဲ

ေဘးကင္းစြာ နဲ႔ ျပန္လာေပးပါ

သူရဲေကာင္းေလးေတြ

Leave a Reply

Your email address will not be published.