စစ္အာဏာသိမ္းမႈေအာက္တြင္ ေနထိုင္ေနရသည့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို ေမ့မထားဟု အေမရိကန္သမၼတေျပာဆို၊ ဒီမိုကေရစီ ျပန္မသြားလၽွင္ စစ္တပ္ႏွင့္ေနာက္လိုက္မ်ားကို ဒဏ္ခတ္အေရးယူမည္

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁

အၾကမ္းဖက္ ဖက္ဆစ္ မင္းေအာင္လွိုင္ႏွင့္ စစ္တပ္၏ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ လက္ ေအာက္တြင္ ေနထိုင္ေနရသည့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို ေမ့ေလ်ာ့ထားျခင္းမရွိေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတ ဂ်ိဳးဘိုင္ဒင္က ျမန္မာစစ္တပ္၏အာဏာသိမ္းမႈ ၁ ႏွစ္ျပည့္အခ်ိန္တြင္ မိန႔္ခြန္း တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုလိုက္သည္။

အဆိုပါ မိန႔္ခြန္းတြင္ အေမရိကန္သမၼတက စစ္တပ္၏အာဏာသိမ္းယူျခင္းႏွင့္ အရပ္သားျပည္သူမ်ားကို တိုက္ခိုက္ျခင္းတို႔အတြက္ တာဝန္ရွိသူအားလုံးကို တာဝန္ခံမႈ တာဝန္ယူမႈရွိေစေရးအတြက္ အာဆီယံေဒသတြင္းအပါအဝင္ မိမိတို႔ မိတ္ဖက္မ်ား၊ မဟာမိတ္မ်ားအတူ အနီးကပ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုသည္။

စစ္အာဏာရွင္အဖြဲ႕အစည္းသည္ လက္ရွိေလၽွာက္လွမ္းလ်က္ရွိေသာလမ္းေၾကာင္းကို ေနာက္ ျပန္လွည့္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဦးဝင္းျမင့္ အပါ အဝင္ အျခား ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ သတင္းေထာက္မ်ား၊


အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေခါင္း ေဆာင္မ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံျခားသားမ်ား စသည့္ တရားမဝင္ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသူအားလုံးကို ျပန္လႊတ္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္တပ္ႏွင့္ ၄င္းကိုေထာက္ခံသူမ်ားအား ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈမ်ားကို မိမိတို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုသည္။

အေမရိကန္သမၼတ ဂ်ိဳးဘိုင္ဒင္၏ မိန႔္ခြန္းအျပည့္အစုံမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
အေမရိကန္သမၼတ ဂ်ိဳးဘိုင္ဒင္၏ ျမန္မာ့အေရး မိန႔္ခြန္း

===============================
“လြန္ခဲ့သည့္တစ္ႏွစ္က ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵကို ပိတ္ပင္ဟန႔္တားၿပီး ဒီမိုကေရစီနည္းက်တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ကာ အာဏာသိမ္းယူခဲ့ပါသည္။

ထိုအခ်ိန္မွစၿပီး စစ္အာဏာရွင္အဖြဲ႕အစည္းသည္ ကေလးငယ္မ်ားအပါအဝင္ အရပ္သားျပည္သူလူထုအေပၚတြင္ မေရမတြက္နိုင္ေသာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ား၊ ႏႈတ္ျဖင့္ထုတ္ေဖာ္ေျပာမျပနိုင္ေလာက္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့ပါသည္။

လူေပါင္း ၁,၅၀၀ေက်ာ္ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရၿပီး ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္လည္း မတရားဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ဟန္ျပတရားစီရင္မႈမ်ားျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းတို႔ကို ခံခဲ့ရပါသည္။ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားမွာလည္း အႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိၿပီး ျပည္တြင္းပဋိပကၡသည္လည္း ဆိုးသထက္ ဆိုးလာလ်က္ရွိသည္။

စစ္အာဏာရွင္အဖြဲ႕အစည္း၏ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ေနာက္လိုက္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔ဖန္တီးခဲ့ေသာ အလဲလဲအၿပိဳၿပိဳအေျခအေနမွ အျမတ္ထုတ္ယူရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိၾကစဥ္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈသည္ ျမန္မာနိုင္ငံတစ္ဝန္း ႀကီးမားေသာ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းသာယာမႈကိုလည္း ထိခိုက္ေစပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာျပည္သူမ်ားသည္ အသက္ကယ္ဆယ္ေရးအကူအညီမ်ား အႀကီးအက်ယ္လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ္လည္း စစ္အာဏာရွင္အဖြဲ႕သည္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးအပ္ျခင္းကို ဟန႔္တားပိတ္ပင္ၿပီး အကူအညီေပးေရးဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း တိုက္ခိုက္ပါသည္။

ဤသို႔ လက္မခံနိုင္စရာလုပ္ရပ္မ်ားကို မိမိတို႔ ရႈတ္ခ်ၿပီး အာဏာသိမ္းယူျခင္းႏွင့္ အရပ္သားျပည္သူမ်ားကို တိုက္ခိုက္ျခင္းတို႔အတြက္ တာဝန္ရွိသူအားလုံးကို တာဝန္ခံမႈ တာဝန္ယူမႈရွိေစေရးအတြက္ အာဆီယံေဒသတြင္းအပါအဝင္ မိမိတို႔ မိတ္ဖက္မ်ား၊ မဟာမိတ္မ်ားအတူ အနီးကပ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

စစ္အာဏာရွင္အဖြဲ႕အစည္းသည္ လက္ရွိေလၽွာက္လွမ္းလ်က္ရွိေသာလမ္းေၾကာင္းကို ေနာက္ျပန္လွည့္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဦးဝင္းျမင့္ အပါအဝင္ အျခား ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ သတင္းေထာက္မ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံျခားသားမ်ား စသည့္ တရားမဝင္ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသူအားလုံးကို ျပန္လႊတ္ေပးရမည္။

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီေပးအပ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အတားအဆီးမရွိ အကူအညီေပးအပ္ခြင့္ ျပဳရမည္။ စစ္အာဏာရွင္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံကို ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိေစေရးအတြက္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလုံးႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈကို အလ်င္အျမန္လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

စစ္အာဏာရွင္သည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီနည္းက်ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည့္အသံမ်ားကို ဆက္လက္ ပိတ္ပင္တားဆီးေနမည္ဆိုပါက စစ္တပ္ႏွင့္ ၄င္းကိုေထာက္ခံသူမ်ားအား ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈမ်ားကို မိမိတို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို မိမိတို႔ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း အသိေပးပါသည္။ သင္တို႔နိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ေဆာင္ၾကဥ္းနိုင္ရန္ မဆုတ္မနစ္ ႀကိဳးစားအားထုတ္လ်က္ရွိေသာ သင္တို႔အား မိမိတို႔ ဆက္လက္ အားေပးေထာက္ခံသြားပါမည္။”

Leave a Reply

Your email address will not be published.