ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ လင္းကေတာရဲစခန္းအား PDF ပူးေပါင္းတပ္မ်ားမွ တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္နိုင္ခဲ့ၿပီး ေအာင္ပြဲခံေနေသာ ႐ုပ္သံမွတ္တမ္း
႐ုပ္/သံ ေအ‌ာက္တြင္ပါဝင္သည္

#PDFNewsflash

ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ လင္းကေတာရဲစခန္းအား PDF ပူးေပါင္းတပ္မ်ားမွ တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္နိုင္ခဲ့ၿပီး ေအာင္ပြဲခံေနေသာ ႐ုပ္သံမွတ္တမ္း

#PDFNewsflash

ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ လင္းကေတာရဲစခန္းအား PDF ပူးေပါင္းတပ္မ်ားမွ တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္နိုင္ခဲ့ၿပီး ေအာင္ပြဲခံေနေသာ ႐ုပ္သံမွတ္တမ္း

#PDFNewsflash

ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ လင္းကေတာရဲစခန္းအား PDF ပူးေပါင္းတပ္မ်ားမွ တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္နိုင္ခဲ့ၿပီး ေအာင္ပြဲခံေနေသာ ႐ုပ္သံမွတ္တမ္း

#PDFNewsflash

ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ လင္းကေတာရဲစခန္းအား PDF ပူးေပါင္းတပ္မ်ားမွ တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္နိုင္ခဲ့ၿပီး ေအာင္ပြဲခံေနေသာ ႐ုပ္သံမွတ္တမ္း

#PDFNewsflash

ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ လင္းကေတာရဲစခန္းအား PDF ပူးေပါင္းတပ္မ်ားမွ တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္နိုင္ခဲ့ၿပီး ေအာင္ပြဲခံေနေသာ ႐ုပ္သံမွတ္တမ္း

#PDFNewsflash

Leave a Reply

Your email address will not be published.