အမ်ိဳးသားညီၫႊတ္ေရးအစိုးရNUGကေနေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ဝယ္ယူသူေတြဟာဥပေဒနဲ႔ညႇိစြန္းတယ္လို႔စစ္ေကာင္စီရဲ႕သတင္းထုတ္ျပန္ေရး အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းကယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့စစ္ေကာင္စီသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာေျပာပါတယ္အမ်ိဳးသားညီၫႊတ္ေရးအစိုးရ NUG ကေနေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ဝယ္ယူသူေတြဟာ

ဥပေဒနဲ႔ညႇိစြန္းတယ္လို႔စစ္ေကာင္စီရဲ႕သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းကယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့စစ္ေကာင္စီသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာပါတယ္

အမ်ိဳးသားညီၫႊတ္ေရးအစိုးရNUGကေနေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ဝယ္ယူသူေတြဟာဥပေဒနဲ႔ညႇိစြန္းတယ္လို႔စစ္ေကာင္စီရဲ႕သတင္းထုတ္ျပန္ေရး အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းကယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့စစ္ေကာင္စီသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာေျပာပါတယ္အမ်ိဳးသားညီၫႊတ္ေရးအစိုးရ NUG ကေနေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ဝယ္ယူသူေတြဟာ

ဥပေဒနဲ႔ညႇိစြန္းတယ္လို႔စစ္ေကာင္စီရဲ႕သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းကယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့စစ္ေကာင္စီသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာပါတယ္

အမ်ိဳးသားညီၫႊတ္ေရးအစိုးရNUGကေနေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ဝယ္ယူသူေတြဟာဥပေဒနဲ႔ညႇိစြန္းတယ္လို႔စစ္ေကာင္စီရဲ႕သတင္းထုတ္ျပန္ေရး အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းကယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့စစ္ေကာင္စီသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာေျပာပါတယ္အမ်ိဳးသားညီၫႊတ္ေရးအစိုးရ NUGကေနေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ဝယ္ယူသူေတြဟာ

ဥပေဒနဲ႔ညႇိစြန္းတယ္လို႔စစ္ေကာင္စီရဲ႕သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းကယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့စစ္ေကာင္စီသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာပါတယ္

Leave a Reply

Your email address will not be published.