ေနာက္အာဆီယံအစည္းအေဝးေတြကိုတတ္ေရာက္ဖို႔ဆိုတာအခုလုပ္ရပ္ေတြကိုၾကည့္ၿပီးအစိုးရအေနျဖင့္စဥ္းစားေတာ့မည္လို႔ေဇာ္မင္းထြန္းဆိုနိုဝင္ဘာလ၂၂ရက္ေန႔ေနာက္ပိုင္းျပဳလုပ္မည့္အာဆီယံအစည္အေဝးေတြကို တတ္ေရာက္ဖို႔ဆိုတာ အခုလုပ္ရပ္ေတြကိုၾကည့္ၿပီး အစိုးရအေနျဖင့္ စဥ္းစားေတာ့မည္လို႔ နစက စစ္ေကာင္စီမွ ေဇာ္မင္းထြန္း ဆိုခဲ့ပါသည္။

ေနာက္အာဆီယံအစည္းအေဝးေတြကို တတ္ေရာက္ဖို႔ဆိုတာ အခုလုပ္ရပ္ေတြကိုၾကည့္ၿပီး အစိုးရအေနျဖင့္ စဥ္းစားေတာ့မည္လို႔ ေဇာ္မင္းထြန္းဆို

နိုဝင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔ေနာက္ပိုင္းျပဳလုပ္မည့္ အာဆီယံအစည္းအေဝးေတြကို တတ္ေရာက္ဖို႔ဆိုတာ အခုလုပ္ရပ္ေတြကိုၾကည့္ၿပီး အစိုးရအေနျဖင့္ စဥ္းစားေတာ့မည္လို႔ နစက စစ္ေကာင္စီမွ ေဇာ္မင္းထြန္း

ဆိုခဲ့ပါသည္ေနာက္အာဆီယံအစည္းအေဝးေတြကို တတ္ေရာက္ဖို႔ဆိုတာ အခုလုပ္ရပ္ေတြကိုၾကည့္ၿပီး အစိုးရအေနျဖင့္ စဥ္းစားေတာ့မည္လို႔ ေဇာ္မင္းထြန္းဆို

နိုဝင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔ေနာက္ပိုင္းျပဳလုပ္မည့္ အာဆီယံအစည္းအေဝးေတြကို တတ္ေရာက္ဖို႔ဆိုတာ အခုလုပ္ရပ္ေတြကိုၾကည့္ၿပီး အစိုးရအေနျဖင့္ စဥ္းစားေတာ့မည္လို႔ နစက စစ္ေကာင္စီမွ ေဇာ္မင္းထြန္း

ဆိုခဲ့ပါသည္ေနာက္အာဆီယံအစည္းအေဝးေတြကို တတ္ေရာက္ဖို႔ဆိုတာ အခုလုပ္ရပ္ေတြကိုၾကည့္ၿပီး အစိုးရအေနျဖင့္ စဥ္းစားေတာ့မည္လို႔ ေဇာ္မင္းထြန္းဆို

နိုဝင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔။ေနာက္ပိုင္းျပဳလုပ္မည့္ အာဆီယံအစည္းအေဝးေတြကို တတ္ေရာက္ဖို႔ဆိုတာ အခုလုပ္ရပ္ေတြကိုၾကည့္ၿပီး အစိုးရအေနျဖင့္ စဥ္းစားေတာ့မည္လို႔ နစက စစ္ေကာင္စီမွ ေဇာ္မင္းထြန္း ဆိုခဲ့ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published.