မင္းေအာင္လွိုင္ ဦးေဆာင္ေသာ ဖက္ဆစ္ စစ္တပ္ အျမစ္ျဖတ္ေရး NUG က ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီ စတင္ေရာင္းၿပီ
ရန္ကုန္၊ နိုဝင္ဘာ ၂၂


မင္းေအာင္လွိုင္ ဦးေဆာင္ေနသည့္ အၾကမ္းဖက္ လူသတ္ ဖက္ဆစ္ စစ္တပ္ကို အျမစ္ျဖတ္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအစိုးရ NUG က ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီမွစတင္ၿပီး ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား စတင္ေရာင္းခ်ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း NUG က တရားဝင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။
ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ားသည္ တန္ဖိုးအားျဖင့္ အျမင့္ဆုံး ေဒၚလာ ၅၀၀၀ မွစတင္၍ ေဒၚလာ ၁၀၀၀ ၊ ေဒၚလာ ၅၀၀ ႏွင့္ေဒၚလာ ၁၀၀ ဟူ၍ ၄ မ်ိဳးရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။


၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ မနက္ ၉ နာရီတြင္ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး၏ ခမ္းနားေသာ သမိုင္းသစ္ကို ေရးထိုးရန္ အထူးေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ားကို စတင္ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေတာ္လွန္ေရးေအာင္စိတ္ျဖင့္ ရဲဝံ့ယုံၾကည္စြာ ျပတ္သားေသာ သႏၷိ႒ာန္ခ်မွတ္ၿပီး ေအာက္ပါ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ (link) ကေနတဆင့္ ေလ့လာၾကည့္ရႈဝယ္ယူၾကပါရန္ ေလးစားစြာ ေမတၱာရပ္ခံေၾကာင္း NUG ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးတင္ထြန္းနိုင္က ေျပာသည္။


ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ကို https://www.unitedbonds-nug.org မွတစ္ဆင့္ ဝယ္ယူနိုင္ၿပီး ဝယ္ယူသူ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအား အထူးလုံျခဳံေသာ နည္း ပညာျဖင့္ အာမခံခ်က္ေပးထားပါေသာေၾကာင့္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကျခင္း အလ်ဥ္းမရွိဘဲ ယုံယုံၾကည္ၾကည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ တိုက္တြန္းလိုေၾကာင္း NUG က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။


ဘဏ္ေငြလႊဲစနစ္အား အတတ္နိုင္ဆုံး၊ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားျပင္ဆင္ ေပးထားသည့္အတြက္ စိတ္ခ်လုံျခဳံစြာ ေငြလႊဲေျပာင္းေပးပို႔နိုင္ေၾကာင္း ၊ ဝယ္ယူသူ မူလပိုင္ရွင္အျပင္ ဆက္ခံသူတစ္စုံတစ္ဦးကိုလည္း အမည္/ေတာ္စပ္ပုံ ျဖည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ စိတ္ခ်လုံျခဳံမႈကို အျပည့္အဝေဆာင္ရြက္နိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊တစ္ဦးခ်င္း၊ တစ္ေယာက္ခ်င္း စိတ္ႀကိဳက္ဝယ္ယူနိုင္သည့္အျပင္ အစုအဖြဲ႕လိုက္ စုေပါင္းစပ္ေပါင္းလည္း ဝယ္ယူနိုင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။


စုေပါင္းစပ္ေပါင္း ဝယ္ယူရာတြင္ ကိုယ္စားဝယ္ယူသူမွ မိမိ၏ အစုအဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးခ်င္း၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို အတိအက်ျဖည့္သြင္းရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ားကို အစုအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးခ်င္းစီအား သီးသန႔္ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စုေပါင္းစပ္ေပါင္း ဝယ္ယူရာတြင္ အစုအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးခ်င္းစီမွ ေဒၚလာ (၁၀၀) အနည္းဆုံး

ဝယ္ယူရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဝယ္ယူရန္ အေသးစိတ္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအစိုးရ၊ စီမံကိန္းဘ႑ာေရးႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ၏ တရားဝင္ Facebook စာမ်က္ႏွာမ်ားမွ အသိေပးထုတ္ျပန္သြားမည္ဟု သိရွိရသည္။


ဖက္ဆစ္စစ္တပ္ကို အျမစ္ျဖတ္နိုင္ေရးအတြက္ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး အထူးေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား ဝယ္ယူသူ/ဝယ္ယူနိုင္ေရးကူညီသူ/ဝယ္ယူရန္ အားေပးတိုက္တြန္းသူ အေပါင္းအား သမိုင္းမွတ္တမ္း၊ ကမၺည္းေမာ္ကြန္း
တင္အပ္ေၾကာင္း NUG က ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳထားသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published.