ယခု ဘဝတြင္ အၾကင္လင္မယား ျဖစ္ရျခင္း အေျခခံ အေၾကာင္းရင္း (၂) မ်ိဳး၁။ ပုဗၺသႏၷဝါသ – ေရွ႕ဘဝ၊ ဘဝ မွ လင္မယားျဖစ္ခဲ့ ရဖူးေသာေၾကာင့္ လင္မယားျဖစ္ရ၏။

၂။ယခုဘဝတြင္တစ္ဦး၏အက်ိဳးကိုတစ္ဦးကေစတနာအျပည့္ႏွင့္သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးျခင္းေၾကာင့္လင္မယားျဖစ္ရ၏။ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ တူညီတဲ့ အၾကင္လင္မယားျဖစ္ပါက

သမၼသဒၶါ – သဒၵါတရားခ်င္းတူညီသမသီလာ – အက်င့္ခ်င္းလည္းတူညီသမစာဂါ – စြန႔္ၾကဲေပးကမ္းမႈခ်င္းလည္း တူညီ

သမပညာအယူအဆ၊အေတြးအေခၚ၊ပညာခ်င္းလည္းတူညီမည္ဆိုပါကဤလင္မယားသည္ယခုဘဝတြင္ကြဲကြာျခင္းမရွိသည့္အျပင္ယခုလက္ရွိဘဝတြင္ သာမက ေနာက္ဘဝဆက္ဆက္တိုင္ေအာင္

၁ – အက်ိဳးစီးပြား တိုးတက္ျခင္း၂ – ကိုယ္ခ်မ္းသာ စိတ္ခ်မ္းသာ ေနထိုင္ရျခင္း၃ – ရန္သူမ်ား မႏွိပ္စက္နိုင္ျခင္း

၄ – မွန္ကန္ေသာ တရားကို က်င့္ႀကံနိုင္ျခင္း စသည့္အက်ိဳးတရားမ်ားကို ရရွိနိုင္ေပသည္ဟုဘုရားရွင္ က ေဟာၾကားေတာ္ မႈခဲ့ေပသည္။ ခရက္ဒစ္

————

ယခု ဘဝၾတင္ အၾကငႅငၼယား ်ဖစ္ရ်ခင္း ေအ်ခခံ ေအၾကာင္းရင္း (၂) မ္ိဳး၁။ ပုဗၺသႏၷဝါသ – ေရြ႕ဘဝ၊ ဘဝ မြ လငၼယား်ဖစၡဲ့ ရဖူးေသာေၾကာင့္ လငၼယား်ဖစ္ရ၏။၂။ ယခုဘဝၾတင္ တစ္ဦး၏ အက္ိဳးကို တစ္ဦးက ေစတနာအ်ပည့္ႏြင့္ သယၸိဳးေဆာင္႐ၾက္ ခဲ့ဖူး်ခင္းေၾကာင့္ လငၼယား်ဖစ္ရ၏။

ေအာကၸါ အခ္ကၼ္ားႏြင့္ တူညီတဲ့ အၾကငႅငၼယား်ဖစၸါကသမၼသဒၶါ – သဒၵါတရားခ္င္းတူညီသမသီလာ – အက္င့ၡ္င္းလၫ္းတူညီသမစာဂါ – ျစန႔္ႀကဲေပးကမ္းမႈခ္င္းလၫ္း တူညီ

သမပညာ – အယူအဆ၊ ေအၾတးေအခၚ၊ ပညာခ္င္းလၫ္း တူညီမၫၦိဳပါက ဤ လငၼယားသၫ္ ယခု ဘဝၾတင္ ၾကဲၾကာ်ခင္း မရြိသည့္ အ်ပင္ ယခုလက္ရြိဘဝၾတင္ သာမက ေနာကၻဝဆကၦကၱိဳင္ေအာင္

၁ – အက္ိဳးစီးျပား တိုးတက္်ခင္း၂ – ကိုယၡ္မ္းသာ စိတၡ္မ္းသာ ေနထိုင္ရ်ခင္း၃ – ရႏ္သဴမ္ား မႏြိပၥက္ႏိုင္်ခင္း၄ – မြႏၠႏ္ေသာ တရားကို က္င့္ႀကံႏိုင္်ခင္း စသည့္အက္ိဳးတရားမ္ားကို ရရြိႏိုင္ေပသၫ္ဟဳဘုရားရြင္ က ေဟာၾကားေတာ္ မႈခဲ့ေပသၫ္။ ခရကၵစ္

Leave a Reply

Your email address will not be published.