ေတာထဲမွာၾကက္သားဒံေပါက္စားရလိမ့္မယ္လို႔ေတြးေတာင္မေတြးမိဘူးေတာၿမိဳင္အလယ္ကနတ္သုဒၶါပါပဲဗ်ာဒီေန႔အလႉရွင္တစ္ဦးကေမြးေန႔အလႉအေနနဲ႔ၾကက္သားနဲ႔ဒံေပါက္ေကၽြးေမြးလႉဒါန္းပါတယ္…

ေတာထဲမွာဒီလိုမ်ိဳးစားရမယ္လိုေတြးေတာင္မေတြးမိဘူး..ဆိုေတာ့ ေတာၿမိဳင္အလယ္ကနတ္သုဒၶါရယ္လို႔ေတာင္ တင္စားေခၚလို႔ရပါတယ္ဗ်ာ

အလႉေပးသူ ေမြးေန႔ေပါင္းမ်ားစြာမွာ မ်ားမ်ားလႉနိုင္ၿပီးအလိုရွိတဲ့ဆႏၵမ်ား ျပည့္ဝပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္ဗ်ာျမန္ျမန္နဲ႔ အာဏာရွင္ကို အျမစ္ျဖတ္ခ်င္ရင္ PDF ေတြကို မ်ားမ်ားသာလႉၾကပါဗ်ာေတာထဲမြာ ၾကက္သားဒံေပါက္ စားရလိမ့ၼယႅိဳ႕ ေၾတးေတာေငၼၾတးမိဘူး ေတာၿမိဳင္အလယၠ နတ္သဳဒၶါပါပဲဗ္ာဒီေန႔အလႉရြငၲစ္ဦးေကျမးေန႔အလႉေအနနဲ႔ၾကက္သားနဲ႔ဒံေပါက္ေကၽျးေျမးလႉဒါႏ္းပါတယ္…

ေတာထဲမြာဒီလိုမ္ိဳးစားရမယႅိဳေၾတးေတာေငၼၾတးမိဘူး..ဆိုေတာ့ ေတာၿမိဳင္အလယၠနတ္သဳဒၶါရယႅိဳ႕ေတာင္ တငၥားေခၚလို႔ရပါတယၺ္ာအလႉေပးသူ ေျမးေန႔ေပါင္းမ္ားျစာမြာ မ္ားမ္ားလႉနိုင္ၿပီးအလိုရြိတဲ့ဆႏၵမ္ား ်ပည့္ဝပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုကၸါတယၺ္ာ်မႏ္်မႏၷဲ႔ အာဏာရြငၠိဳ အ်မစ္်ဖတၡ္င္ရင္ PDF ေၾတကို မ္ားမ္ားသာလႉၾကပါဗ္ာ

ေတာထဲမွာ ၾကက္သားဒံေပါက္ စားရလိမ့္မယ္လို႔ ေတြးေတာင္မေတြးမိဘူး ေတာၿမိဳင္အလယ္က နတ္သုဒၶါပါပဲဗ်ာဒီေန႔အလႉရွင္တစ္ဦးကေမြးေန႔အလႉအေနနဲ႔ၾကက္သားနဲ႔ဒံေပါက္ေကၽြးေမြးလႉဒါန္းပါတယ္…ေတာထဲမွာဒီလိုမ်ိဳးစားရမယ္လိုေတြးေတာင္မေတြးမိဘူး..ဆိုေတာ့ ေတာၿမိဳင္အလယ္ကနတ္သုဒၶါရယ္လို႔ေတာင္ တင္စားေခၚလို႔ရပါတယ္ဗ်ာ

အလႉေပးသူ ေမြးေန႔ေပါင္းမ်ားစြာမွာ မ်ားမ်ားလႉနိုင္ၿပီးအလိုရွိတဲ့ဆႏၵမ်ား ျပည့္ဝပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္ဗ်ာျမန္ျမန္နဲ႔ အာဏာရွင္ကို အျမစ္ျဖတ္ခ်င္ရင္ PDF ေတြကို မ်ားမ်ားသာလႉၾကပါဗ်ာေတာထဲမြာ ၾကက္သားဒံေပါက္ စားရလိမ့ၼယႅိဳ႕ ေၾတးေတာေငၼၾတးမိဘူး ေတာၿမိဳင္အလယၠ နတ္သဳဒၶါပါပဲဗ္ာဒီေန႔အလႉရြငၲစ္ဦးေကျမးေန႔အလႉေအနနဲ႔ၾကက္သားနဲ႔ဒံေပါက္ေကၽျးေျမးလႉဒါႏ္းပါတယ္…

ေတာထဲမြာဒီလိုမ္ိဳးစားရမယႅိဳေၾတးေတာေငၼၾတးမိဘူး..ဆိုေတာ့ ေတာၿမိဳင္အလယၠနတ္သဳဒၶါရယႅိဳ႕ေတာင္ တငၥားေခၚလို႔ရပါတယၺ္ာအလႉေပးသူ ေျမးေန႔ေပါင္းမ္ားျစာမြာ မ္ားမ္ားလႉနိုင္ၿပီးအလိုရြိတဲ့ဆႏၵမ္ား ်ပည့္ဝပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုကၸါတယၺ္ာ်မႏ္်မႏၷဲ႔ အာဏာရြငၠိဳ အ်မစ္်ဖတၡ္င္ရင္ PDF ေၾတကို မ္ားမ္ားသာလႉၾကပါဗ္ာ

Leave a Reply

Your email address will not be published.