ျမန္မာ့ ဂဏန္းသခၤ်ာမွာ ကုေဋ ၿပီးရင္ ဘာလာလဲ မသိေသးသူမ်ားအတြက္ကုေဋ ၿပီးရင္ ဘာလာလဲခု ၊ ဆယ္ ၊ ရာ ၊ ေထာင္ ၊ ေသာင္း ၊ သိန္း ၊ သန္း ၊ ကုေဋ ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ငယ္ငယ္တုန္းက ဆိုခဲ့ၾကဖူးတယ္။ ကုေဋ ၿပီးရင္ အစဥ္လိုက္လာတဲ့ ဂဏန္းအေခၚအေဝၚေတြကို ဗဟုသုတအေနႏွင့္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္

ငယ္၊စဥ္၊ႀကီး၊လိုက္ ဆိုရေသာ္ – ခု ၊ ဆယ္ ၊ ရာ ၊ ေထာင္ ၊ ေသာင္း ၊ သိန္း ၊ သန္း ၊ကုေဋ ၊ ေကာဋိ ၊ ပေကာဋိ ၊ ေကာဋိပေကာဋိ ၊ နဟုတံ ၊ နိႏၷဟုတံ ၊ အေကၡဘိဏီ ၊ဗိႏၵဳ ၊ အဗၺဳဒ ၊ နိရဗၺဳဒ ၊ အဗဗ ၊ အဋဋ ၊ ေသာကႏၶိက ၊ ဥပၸလ ၊ ကုမုဒ ၊ ပဒုမ ၊ ပု႑ရိက ၊ ကထာန ၊ မဟာကထာန ၊ အသေခၤ် ဆိုၿပီးရွိပါတယ္

ခု ကေန ကုေဋ အထိကို သုည တစ္လုံးစီတိုးျခင္းျဖင့္ သြားပါတယ္

ဆယ္ = 10

ရာ = 100

ေထာင္ = 1000

ေသာင္း = 10000

သိန္း = 100000

သန္း = 1000000

ကုေဋ = 10000000 ဆိုၿပီး သုညတစ္လုံးစီ တိုးျခင္းျဖင့္ အစဥ္လိုက္သြားပါတယ္။

ကုေဋၿပီးလို႔ ေကာဋိ ကေန အသေခၤ် အထိက အဆင့္တစ္ခုတက္တိုင္း သုည (၇) လုံးစီ တိုးရပါတယ္။

ေကာဋိ = 1 × 10^14

ေပကာဋိ = 1 × 10^21

ေကာဋိပေကာဋိ = 1 × 10^28

နဟုတံ = 1 × 10^35

နိန္နဟုတံ = 1 × 10^42

အက္ခေဘိဏီ = 1 × 10^49

ဗိႏၵဳ = 1 × 10^56

အဗၺဳဒ = 1 × 10^63

နိရဗၺဳဒ = 1 × 10^70

အဗဗ = 1 × 10^77

အဋဋ = 1 × 10^84

ေသာကႏၶိက = 1 × 10^91

ဥပ္ပလ = 1 × 10^98

ကုမုဒ = 1 × 10^105

ပဒုမ = 1 × 10^112

ပု႑ရိက = 1 × 10^119

ကထာန = 1 × 10^126

မဟာကထာန = 1 × 10^133

အေသခၤ္် = 1 × 10^140

ဆိုၿပီး အဆင့္တစ္ဆင့္တက္တိုင္း သုည (၇) လုံးစီတိုးၿပီး တက္ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္အသေခၤ်ဆိုရင္ တန္ဖိုးအားျဖင့္ 1 × 10^140 ( ၁ ရဲ့ေနာက္မွာ သုည အလုံး ၁၄၀ ) နဲ႔ ညီမၽွပါတယ္သေခၤ်ႀကီး (၈)မ်ိဳး

(1) သတေကာဋိ = ကုေဋတစ္ရာ 1 ေနာက္မွ သုည 9 လုံးရွိေသာအေရအတြက္။

(2) ပေကာဋိ = 1 ေနာက္မွ သုည 14 လုံး ရွိေသာအေရအတြက္။

(3) ေကာဋိပၸေကာဋိ = 1 ေနာက္မွ သုည 21 လုံးရွိေသာအေရအတြက္။

(4) နဟုတ = 1 ေနာက္မွ သုည 28 လုံးရွိေသာအေရအတြက္။

(5) နိႏၷဟုတ = 1 ေနာက္မွ သုည 35 လုံးရွိေသာအေရအတြက္။

(6) နိရဗၺဳဒ = 1 ေနာက္မွ သုည 36 လုံးရွိေသာအေရအတြက္။

(7) အေကၡာဘိဏီ = 1 ေနာက္မွ သုည 42 လုံးရွိေသာအေရတြက္။

( အသေခၤ်ယ် = 1 ေနာက္မွ သုည 140 လုံးရွိေသာ အေရအတြက္။ခရစ္ဒစ္

အသေခၤ် ေရတြက္ပုံ

ဗုဒၶဘာသာတို႔အေနျဖင့္ ေလးအသေခၤ်ႏွင့္ကမၻာတစ္သိန္း ဟူေသာ စကားကို လူတိုင္းၾကားဖူး၍ နားလည္းယဥ္ေနေလာက္ေပ၏။ သို႔ေသာ္ အဓိပၸါယ္ကိုကား နားမလည္သူက မ်ား၏။ အဓိက နားမလည္နိုင္ေသာ စကားလုံးမွာ အသေခၤ် သို႔မဟုတ္ အသေခၤ်ယ် ဟူေသာ စကားပင္ အဓိက ျဖစ္၏။ သို႔အတြက္ အသေခၤ် ၏ အဓိပၸါယ္ သို႔မဟုတ္ ၎၏တန္ဖိုးကို တြက္ျပပါအံ့

တစ္အသေခၤ် ဆိုသည္မွာ တစ္ေနာက္ သုညအလုံးေပါင္း ၁၄၀ ရွိသည္ဟု ဦးစြာ မွတ္သားထားေစလိုပါ၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ၁၄၀ ရွိရသနည္း တြက္ျပေပးပါမည္။ လက္ေတြ႕ ေရတြက္ၾကည့္ၾကပါစို႔

ခု၊ ဆယ္၊ ရာ၊ ေထာင္ မွ စ၍ အသေခၤ်ယ် ” ထိေအာင္ ေရတြက္ပုံုံကို အရင္သိရာ၏ ၎ကို အစဥ္လိုက္ ေရတြက္ေသာ္ ခု၊ ဆယ္၊ ရာ၊ ေထာင္၊ ေသာင္း၊ သိန္း၊ သန္း၊ ကုေဋ၊ေကာဋိ၊ ပေကာဋိ၊ ေကာဋိပေကာဋိ၊ နဟုတံ၊ နိႏၷဟုတံ၊ အေကၡဘိဏီ၊ ဗိႏၵဳ၊ အဗၺဳဒ၊ နိရဗၺဳဒ၊ အဗဗ၊ အဋဋ၊ ေသာကႏၶိက၊ ဥပၸလ၊ ကုမုဒ၊ ပဒုမ၊ ပု႑ရိက၊ ကထာန မဟာကထာန၊ အသေခၤ်ယ် ၂၇ လုံး ရွိ၏ဟူ၍ အစဥ္အတိုင္း ေရတြက္ရ၏

ေရတြက္ပုံမွာ ခု မွ ကုေဋ အထိကို သုည ၁ လုံးစီသာ တိုးရာ၏ ဥပမာ

၁ = တစ္ခု

၁၀ = တစ္ဆယ္

၁၀၀ = တစ္ရာ

၁၀၀၀ = တစ္ေထာင္

၁၀၀၀၀ = တစ္ေသာင္း

၁၀၀၀၀၀ = တစ္သိန္း

၁၀၀၀၀၀၀ = တစ္သန္း

၁၀၀၀၀၀၀၀ = တစ္ကုေဋဤေလာက္ထိ အားလုံးနားလည္ၿပီးသား ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ ေကာတိ မွစ၍ ေရတြက္ပုံကိုမူ အလွမ္းေဝးၾက၏။ ေရတြက္ပုံမွာ ေကာဋိ မွ အသေခၤ်ယ် ထိကိုမူ သုည ၇ လုံးစီ တိုးရာ

ဥပမာ

၁၀၀၀၀၀၀၀ =တစ္ ကုေဋ

၁၀၀၀၀၀၀၀,၀ =ဆယ္ကုေဋ (သုညတစ္လုံးတိုး)

၁၀၀၀၀၀၀၀,၀၀ =ကုေဋတစ္ရာ( ။ ႏွစ္လုံးတိုး)

၁၀၀၀၀၀၀၀,၀၀၀ =ကုေဋတစ္ေထာင္ ( ။သုံးလုံးတိုး)

၁၀၀၀၀၀၀၀,၀၀၀၀ =ကုေဋတစ္ေသာင္း(။ေလးလုံးတိုး)

၁၀၀၀၀၀၀၀,၀၀၀၀၀ =ကုေဋတစ္သိန္း(။ငါးလုံးတိုး)

၁၀၀၀၀၀၀၀,၀၀၀၀၀၀ =ကုေဋတစ္သန္း(။ေျခာက္လုံးတိုး

၁၀၀၀၀၀၀၀,၀၀၀၀၀၀၀ =တစ္ေကာဋိ (။ခုနစ္လုံးတိုး)

စသျဖင့္ ေကာဋိ မွ ပေကာဋိ သို႔လည္း ဤနည္းအတိုင္း သုညခုနစ္လုံး ကပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ေရတြက္၏။ ဥပမာ

တစ္ေကာဋိကို သုည

တစ္လုံး ကပ္ေသာ္ ဆယ္ေကာဋိ

ႏွစ္လုံးကပ္ေသာ္ ေကာဋိတစ္ရာ ( နားလည္ပါအဲ့ )

သုံးလုံးကပ္ေသာ္ ေကာဋိတစ္ေထာင္

ေလးလုံးကပ္ေသာ္ ေကာဋိတစ္ေသာင္း

ငါးလုံးကပ္ေသာ္ ေကာဋိတစ္သိန္း

ေျခာက္လုံးကပ္ေသာ္ ေကာဋိတစ္သန္း

ခုနစ္လုံးကပ္ေသာ္ ပေကာဋိ နားလည္ပါအံ့

ဤနည္းအတိုင္း ပေကာဋိ မွ ေကာဋိပေကာဋိ၊ ေကာဋိပေကာဋိ မွ နဟုတံ စသျဖင့္ ေနာက္ဆုံး ၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အသေခၤ်ယ် အထိ ဤနည္းအတိုင္း သုညတစ္လုံးလုံးခ်င္းစီ ကပ္ေပးလာ၍ ခုနစ္လုံးေျမႇာက္ေသာ္ ေနာက္တန္ဖိုး ေျပာင္းေပးရ၏

ဤနည္းအတိုင္း ေရတြက္လာေသာ္ အသခၤ်ယ် သို႔ေရာက္ေသာ္ သုည အလုံးေပါင္း ၁၄၀ ရွိသည္ကို ေတြရမည္ ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္သေခၤ်ယ်၏ အေရအတြက္သည္ တစ္ေနာက္ သုညအလုံးေပါင္း ၁၄၀ ရွိသည္ဟု ဆိုျခင္းျဖစ္၏

ထိုေၾကာင့္ အသေခၤ်ယ် ၏ တန္ဖိုးအေရအတြက္မွာ လြန္စြာမ်ားျပားလွေတာ့၏။ အသေခၤ်ယ် ၏ တန္ဖိုးမ်ားျပားပုံကို နမူနာသာဓက တစ္ခု ျပထား၏ဦးစြာ ဝါးအလုံးေပါင္း ၆၀ ကို စည္းထား၏။ ထို အလုံး ၆၀ ပါေသာ ဝါးစည္းကို ခါးမွ အပိုင္းေပါင္း ၆၀ ပိုင္းျဖတ္မည္ျဖစ္၏။ ထိုသို႔ ပိုင္းျဖတ္ၿပီး၍ ရေသာ အစည္းပိုင္းတို ၆၀ ကို ခရီးလမ္းဆုံ လမ္းမအလယ္မွာ ထား.ထား၏

ထိုဝါးအစည္းပုံအားဆင္၊ျမင္း၊ရထား၊စစ္သည္ဗိုလ္ပါရဲမက္အေပါင္းမ်ားကေထာင္းေထာင္းညက္ညက္ေၾကေအာင္နင္းေခ်ျဖတ္ဆီးသြားေသာအခါ ထိုဝါးအစည္းပုံသည္ မႈန႔္မႈန႔္ညက္ညက္ ေၾကသြား၏

ထိုဝါးပုံမွ ေၾကညက္သြားေသာ ဝါးမႈန္မ်ားကို ေရတြက္ေသာ္ ၁၄ ခု ေျမႇာက္ေသာ အေကၡဘိဏီ မၽွသာ ရွိေသးသည္ဟု ဆို၏။ သိုဆိုလၽွင္ အသေခၤ်ယ်၏ တန္ဖိုးကား မည္မၽွပင္ မ်ားျပားေနမည္နည္း ဟု ေတြးရင္း ဘုရား ရဟႏၲာတို႔၏ ႀကီးျမတ္လွေသာ ဉာဏ္ေတာ္အား အံ့ၾသ ေလးစား ခ်ီးက်ဴး ပူေဇာ္ရင္း Credit :ဓမၼေရာင္ျခည္

Leave a Reply

Your email address will not be published.