ေဒသခံကာကြယ္ေရးတပ္က ရဲေဘာ္ ၁၂ ေယာက္ ေယာေဒသ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ YDF (Saw &Kyaukhtu) အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ဒီေန႔ နိုဝင္ဘာ ၁၁ ရက္မွာ လာေရာက္ပူးေပါင္းခဲ့ၾကၿပီး YDF (Saw & Kyaukhtu) တပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႔ ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုတယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

ေဒသခံကာကြယ္ေရးတပ္က ရဲေဘာ္ ၁၂ ေယာက္ ေယာေဒသ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ YDF (Saw &Kyaukhtu) အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ဒီေန႔ နိုဝင္ဘာ ၁၁ ရက္မွာ လာေရာက္ပူးေပါင္းခဲ့ၾကၿပီး YDF (Saw & Kyaukhtu) တပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႔ ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုတယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

ေဒသခံကာကြယ္ေရးတပ္က ရဲေဘာ္ ၁၂ ေယာက္ ေယာေဒသ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ YDF (Saw &Kyaukhtu) အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ဒီေန႔ နိုဝင္ဘာ ၁၁ ရက္မွာ လာေရာက္ပူးေပါင္းခဲ့ၾကၿပီး YDF (Saw & Kyaukhtu) တပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႔ ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုတယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

ေဒသခံကာကြယ္ေရးတပ္က ရဲေဘာ္ ၁၂ ေယာက္ ေယာေဒသ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ YDF (Saw &Kyaukhtu) အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ဒီေန႔ နိုဝင္ဘာ ၁၁ ရက္မွာ လာေရာက္ပူးေပါင္းခဲ့ၾကၿပီး YDF (Saw & Kyaukhtu) တပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႔ ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုတယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published.