အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီအေနျဖင့္ေက်ာင္းမ်ားကိုယခုလမစၿပီးျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး၊တတ္ေရာက္သူရာခိုင္ႏူန္းမွာလြန္စြာနည္းပါးခဲ့ပါသည္။စစ္ကၽြန္ပညာေရးကိုအားမေပးေရးကိုလုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္NUGျပည္သူအစိုးအရကိုစစ္ေကာင္စီအေနျဖင့္ေဝဖန္ေန

တာပဲျဖစ္ပါတယ္ယခုလေက်ာင္းမ်ားဖြင့္ထားေသာ္လည္းေပါက္ကြဲမ်ားဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚေနသည္ၾအေပၚမိဘမ်ားကလည္းေက်ာင္းကိုမလြတ္ရဲၾက

ေတာ့ဘူးလို႔စစ္ေကာင္စီေထာက္ခံသူမိဘတစ္ဦးကေျပာပါတယ္ထိုကိစၥနဲပတ္သတ္ၿပီးစစ္ေကာင္စီျပန္ၾကားေရးမွဗိုလ္ခ်ဴပ္ေဇာ္မင္းထြန္းကအခုလိုဆိုပါတယ္ျမန္မာနိူင္ငံကလူေတြကစာမတတ္ဘူးစာမတတဘူးသာေအာ္ေနသာ ေက်ာင္းဖြင့္ေပးေသာ္လည္း

ေက်ာင္းမတတ္ေရးဆိုၿပီးလုပ္ၾကတယ္၊စစ္ကၽြန္းပညာေရးလို႔ေျပာရေအာင္NlDလက္ထက္ကလည္းဒီသင္ရိုးညြန္တမ္းပဲဘာမမကြားသြားဘူး၊အစိုးရကိုထိခိုက္ေအာင္လုပ္တတယ္ဆိုရင္ဒါဟနည္းလမ္းအမွန္မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ျမန္မာျပည္ရဲ့အနာဂတ္ကိုဆြဲခ်ေနတယ္ လို႔ ေဇာ္မင္းထြန္းကအခုလိုေျဖၾကားသြားပါတယ္။

Zawgyi

အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီအေနျဖင့္ေက်ာင္းမ်ားကိုယခုလမစၿပီးျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး၊တတ္ေရာက္သူရာခိုင္ႏူန္းမွာလြန္စြာနည္းပါးခဲ့ပါသည္။စစ္ကၽြန္ပညာေရးကိုအားမေပးေရးကိုလုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္NUGျပည္သူအစိုးအရကိုစစ္ေကာင္စီအေနျဖင့္ေဝဖန္ေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္

ယခုလေက်ာင္းမ်ားဖြင့္ထားေသာ္လည္းေပါက္ကြဲမ်ားဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚေနသည္ၾအေပၚမိဘမ်ားကလည္းေက်ာင္းကိုမလြတ္ရဲၾကေတာ့ဘူးလို႔စစ္ေကာင္စီေထာက္ခံသူမိဘတစ္ဦးကေျပာပါတထိုကိစၥနဲ႔တ္သတ္ၿပီးစစ္ေကာင္စီျပန္ၾကားေရးမွဗိုလ္ခ်ဴပ္ေဇာ္မင္းထြန္းကအခုလိုဆိုပါတယ္ျမန္မာနိူင္ငံကလူေတြက စာမတတ္ဘူး စာမတတ္ဘူးသာေအာ္ေနသာ ေက်ာင္းဖြင့္ေပးေသာ္လည္း

ေက်ာင္းမတတ္ေရးဆိုၿပီးလုပ္ၾကတယ္စစ္ကၽြန္းပညာေရးလို႔ေျပာရေအာင္NlDလက္ထက္ကလည္းဒီသင္ရိုးညြန္တမ္းပဲဘာမမကြားသြားဘူး၊အစိုးရကိုထိခိုက္ေအာင္လုပ္တတယ္ဆိုရင္ဒါဟနည္းလမ္းအမွန္မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ျမန္မာျပည္ရဲ့အနာဂတ္ကိုဆြဲခ်ေနတယ္ လို႔ ေဇာ္မင္းထြန္းကအခုလိုေျဖၾကားသြားပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published.