ျပည္တြင္းမွာလၽွပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ားတရားမဝငရယူသုံးစြဲမႈေတြကိုၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔စစ္ေကာင္စီဥကၠဌဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး

မင္းေအာင္လွိုင္ကေျပာပါတယ္။နိုဝင္ဘာ၁၁ရက္)ကပဲခူးတိုင္းအင္းတေကာ္စက္မႈဇုန္နယ္ေျမသို႔သြားေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးစဥ္မွာယခု

လိုေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္

လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေတြကိုတရားမဝင္နည္းလမ္းမ်ားနဲရယူသုံးစြဲမႈမရွိေစေရးသက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနကၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြ

က္ရပါမယ္အေျခခံျပည္သူေတြလၽွပ္စစ္ဓာတ္အားသုံးစြဲခမ်ားသက္သာမႈရွိေစဖို႔စြမ္အင္ေခၽြတာနိုင္တဲ့လၽွပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားအ

သုံးျပဳနိုင္ေရးပညာေပးျခင္းနဲ႔တိုက္တြန္းျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးရပါမယ္။လၽွပ္စစဓာတ္အားေတြ တစ္နိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာနဲ႔

ျဖန႔္ျဖဴးေပးနိုင္ဖို႔ေဆာင္ရြက္ရပါမယ္။”လို႔၎ေျပာပါတယ္ယင္းအျပင္အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားနဲ႔နိုင္ငံတကာရွိလၽွပ္စစ္သုံးစြဲခမ်ားနဲ႔ျ

မန္မာနိုင္ငံရွလၽွပ္စစ္ဓာတ္အားသုံးစြဲခကိုျပည္သူလူထုသက္သာမႈရွိေစေရးႏွိုင္းယွဥ္သုံးသပ္ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔နဲ႔ေက်းရြာေတြမွာ

ထင္းသုံးစြဲ၍ ခ်က္ျပဳတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ မရွိေစေရးအတြက္ ထင္းသုံးစြဲမႈ

ေလၽွာ့ခ်ေပးရန္ုလိုအပ္ေၾကာင္း၎ကေျပာပါတယ္ထင္းသုံးစြဲမႈမ်ားေလၽွာ့ခ်နိုင္ေရးအတြက္လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားကိုတိုးျမႇင့္ထု

တ္လုပ္ၿပီးဓာတ္အားသုံးစြဲခေတြသက္သာစြာရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔လိုပါတယ္တစ္အိမ္ေထာင္ကိုယူနစ၁၀၀ခန႔္သာ

သုံးစြဲရင္ခန႔္မွန္းဓာတ္အားသုံးစြဲခေငြက်ပ္၆၀၀၀ဝန္းက်င္ခန႔္သာကုန္က်မွာျဖစ္တယ္

”လို႔၎ကေျပာပါတယ္ယင္းေၾကာင့္ေက်းရြာေတြမွာလၽွပ္စစ္မီးရရွိေစေရးအတြက္ ဆိုလာစနစ္မ်ားတပ္ဆင္ေပးဖို႔ ၎က တိုက္တြန္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ PPT

Leave a Reply

Your email address will not be published.