ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ အေနာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာခ်ဳပ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးမွ ေဆာတပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕ တပ္ရင္း (၂) သို႔ သဝဏ္လႊာ ေပးပိုၿပီး မအလကို ေသြးတိုးေစနိုင္ေသာ PDF-ေဆာ

သင္တန္းဆင္းပြဲႀကီးက်င္းပခဲ့သည့္ျမင္ကြင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ေဆာတပ္ရင္း(၂)ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ အေနာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာခ်ဳပ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးမွ ေဆာတပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕

တပ္ရင္း (၂) သို႔ သဝဏ္လႊာ ေပးပိုၿပီးမအလကိုေသြးတိုးေစနိုင္ေသာPDF-ေဆာသင္တန္းဆင္းပြဲႀကီးက်င္းပခဲ့သည့္ျမင္ကြင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
ေဆာတပ္ရင္း(၂)

ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ အေနာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာခ်ဳပ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးမွ ေဆာတပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕

တပ္ရင္း (၂) သို႔ သဝဏ္လႊာ ေပးပိုၿပီးမအလကိုေသြးတိုးေစနိုင္ေသာPDF-ေဆာသင္တန္းဆင္းပြဲႀကီးက်င္းပခဲ့သည့္ျမင္ကြင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
ေဆာတပ္ရင္း(၂)

ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ အေနာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာခ်ဳပ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးမွ ေဆာတပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕ တပ္ရင္း (၂) သို႔ သဝဏ္လႊာ ေပးပိုၿပီးမအလကိုေသြးတိုးေစနိုင္ေသာPDF-ေဆာသင္တန္းဆင္းပြဲႀကီးက်င္းပခဲ့သည့္ျမင္ကြင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published.