နိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳးအေပၚက်ေရာက္လာမည့္ မည္သည့္စိန္ေခၚမႈမ်ိဳးကိုမဆို တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ကိုအေျခခံသည့္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားနိုင္မည္ဟု အျပည့္အဝယုံၾကည္ ေၾကာင္း န-စ-က ဥကၠ႒ေျပာၾကား
မင္းေအာင္လွိုင္

 

ေရွ႕ဆက္လက္ရင္ဆိုင္ရမည့္ နိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳးအေပၚ က်ေရာက္လာမည့္ မည္သည့္အခက္အခဲ၊ အက်ပ္အ တည္း၊ စိန္ေခၚမႈမ်ိဳးကိုမဆို တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ကို အေျခခံသည့္

မ်ိဳးခ်စ္ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ အခိုင္အမာရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားနိုင္မည္ဟု အျပည့္အဝယုံၾကည္ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးေကာင္စီဥကၠ႒မွ (၆၆) ႏွစ္ေျမာက္ ကရင္ျပည္နယ္ေန႔အခမ္းအနားသို႔ ေပးပို႔သည့္သဝဏ္လႊာတြင္ ေျပာ ၾကားထားသည္။

ယေန႔အခ်ိန္တြင္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခ်ိန္မွ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားကို အၿပီးတိုင္မေျဖရွင္းနိုင္ေသးျခင္း၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ခိုင္ခိုင္မာမာ မတည္ေဆာက္နိုင္ေသးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ နိုင္ငံေတာ္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေႏွာင့္ေႏွးေနရသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အျပည့္အဝေဖာ္ေဆာင္နိုင္ျခင္းမရွိေသးသမၽွ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၏ အက်ိဳးတရားမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုသားအခ်င္းခ်င္း မၽွေဝခံစားနိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား နည္းပါးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီဥကၠ႒က ေျပာသည္။

နိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသားညီေနာင္မ်ားအားလုံး တန္းတူခံစားနိုင္မည့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားေဖာ္ေဆာင္နိုင္ရန္အတြက္

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ခိုင္မာသည့္သႏၷိ႒ာန္ျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီဥကၠ႒က ေျပာသည္။

မိမိတို႔နိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ျပည္သူအားလုံး အလိုခ်င္ဆုံး၊ အေတာင့္တဆုံးဆႏၵမ်ားပင္ျဖစ္ ပါသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာသည့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းႀကီးတစ္ခုကို ေနာင္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္အေကာင္း အျဖစ္ ခ်န္ထားေပးၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

သို႔ေသာ္လည္း နိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို မလိုလားေသာ၊ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္လ်က္ရွိေသာ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေသြးထိုးလႈံ႔ေဆာ္မႈ၊ အၾကမ္း ဖက္တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးမႈမ်ား၏

အႏၲရာယ္ကိုလည္း တြန္းလွန္ေခ်မႈန္းလ်က္ရွိရာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားက ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါရန္ အေလးထားတိုက္တြန္းအပ္ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒က ေျပာသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ယေန႔အခ်ိန္ကာလသည္ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး လိုလားေတာင့္တေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ စနစ္ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးတည္ေဆာက္နိုင္ေရးအတြက္ မျဖစ္မေနလိုအပ္သည့္ တစ္နိုင္ငံလုံး

ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္အခ်ိန္အခါျဖစ္ရာ ယခုကဲ့သို႔ေသာ ထူးျမတ္သည့္ ကရင္ျပည္နယ္ေန႔ အခါသမယတြင္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားျပည္သူအားလုံးကလည္း ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္းေဆာင္

ရြက္ၾကပါရန္ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းအပ္ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီဥကၠ႒က (၆၆) ႏွစ္ ေျမာက္ ကရင္ျပည္နယ္ေန႔အခမ္းအနားသို႔ ေပးပို႔သည့္သဝဏ္လႊာတြင္ ေျပာၾကားထားသည္

Leave a Reply

Your email address will not be published.